สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมวิชาการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ผศ.ดร.ชุมพล อังคนานนท์(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 33,320.00                                    
2 ดร.อนิรุต หนูปลอด(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 29,260.00                                    
3 ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 260,700.00                                    
4 นายวิโรจน์ ภู่ต้อง, ดร.จตุรงค์ คงแก้ว(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 142,916.00                                    
รวม 466,196.00
1 ผศ.ดร.ชุมพล อังคนานนท์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 64 33,320.00 4 33,930.00
9 ธ.ค. 65 ประชุมติดตามการประเมินพื้นที่สวนยางยั่งยืนที่กระบุรี จังหวัดระนอง 57 18,520.00 18,520.00
23 ม.ค. 66 ประชุมติดตามการประเมินพื้นที่สวนยางยั่งยืนที่กระบุรี จังหวัดระนอง 3 3,940.00 3,940.00
28 ม.ค. 66 ประชุมติดตามการประเมินพื้นที่สวนยางยั่งยืนพื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ 4 7,860.00 7,860.00
1 มิ.ย. 66 ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน สวนยางยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ 0 3,000.00 3,610.00
2 ดร.อนิรุต หนูปลอด กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 37 29,260.00 5 31,550.00
11 ก.พ. 66 ประชุมวางแผนการติดตามประเมินพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนทุ่งใสไช 26 17,000.00 18,680.00
12 ก.พ. 66 ประชุมติดตามประเมินพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่1 2 3,200.00 3,200.00
1 มี.ค. 66 ประชุมติดตามประเมินพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่2 2 3,200.00 3,200.00
20 มี.ค. 66 ประชุมสังเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน 7 2,860.00 2,860.00
1 มิ.ย. 66 ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน สวนยางยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ 0 3,000.00 3,610.00
3 ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 35 260,700.00 11 264,097.00
9 - 10 ก.ย. 65 ประเมินพื้นฐานและการวางแผนการทำงานของกลุ่มเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน 0 0.00 0.00
13 - 16 ม.ค. 66 กิจกรรมประเมินพื้นฐานการทำการเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 0 35,000.00 35,872.00
15 ก.พ. 66 เขียนรายงานการประเมินและถอดบทเรียนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 0 10,000.00 10,000.00
11 มี.ค. 66 ประชุมเพื่อถอดบทเรียน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 25 18,000.00 10,800.00
18 - 19 มี.ค. 66 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อถอดบทเรียนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 10 19,000.00 19,982.00
1 มิ.ย. 66 ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน สวนยางยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ 0 6,000.00 6,030.00
26 ส.ค. 66 กิจกรรมถอดบทเรียนประเมินการนำรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่และประเมินผลกระทบของการสร้างปฏิบัติการ อ.แว้ง จ.นราธวาส 0 22,000.00 31,642.00
30 - 31 ส.ค. 66 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและถอดบทเรียนความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 45,700.00 45,720.00
31 - 1 ส.ค. 66 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและถอดบทเรียนความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดชุมพร 0 30,000.00 28,950.00
1 - 3 ก.ย. 66 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและถอดบทเรียนความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดพัทลุง 0 39,000.00 39,101.00
4 - 7 ก.ย. 66 สรุปข้อมูลถอดบทเรียนความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ 4 พื้นที่ จ.ชุมพร,สุราษฎร์ธานี,พัทลุง และนราธิวาส 0 36,000.00 36,000.00
4 นายวิโรจน์ ภู่ต้อง, ดร.จตุรงค์ คงแก้ว กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 12 142,916.00 24 148,416.00
8 มิ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานชุมชนสีเขียว 2 2,000.00 2,000.00
2 ก.ค. 65 ประชุมเตรียมจัดทำเอกสารคำนิยามชุมชนสีเขียว 2 2,000.00 2,500.00
7 ก.ค. 65 จัดทำเอกสารคำนิยามชุมชนสีเขียว 0 2,500.00 2,500.00
25 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงาาน 4 ภาค 2 2,000.00 2,000.00
2 ก.ย. 65 ประชุมคัดเลือกพื้นที่ชุมชนสีเขียว 2 2,000.00 2,000.00
27 ม.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน (ทีมประเมิน) 2 2,000.00 2,000.00
2 ก.พ. 66 ประชุมคัดเลือกพื้นที่ชุมชนสีเขียว 2 2,000.00 2,000.00
26 ก.พ. 66 ประชุมเตรียมจัดทำเอกสารผลลัพธ์และตัวชี้วัดการประเมิน 0 2,000.00 2,500.00
28 ก.พ. 66 จัดทำเอกสารผลลัพธ์และตัวชี้วัดชุมชนสีเขียว 0 2,000.00 2,500.00
6 มี.ค. 66 ประชุมพัฒนาเครื่องมือประเมิน 0 2,000.00 2,500.00
13 มี.ค. 66 จัดทำเอกสารการประเมินชุมชนสีเขียว 0 2,000.00 2,500.00
22 พ.ค. 66 ประชุมเตรียมการลงพื้นที่และหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลพื้นที่เพิ่มเติม 0 2,680.00 2,680.00
10 มิ.ย. 66 ประชุมเตรียมจัดทำแบบสอบถามและแบบเก็บข้อมูล 0 5,180.00 5,180.00
11 มิ.ย. 66 ลงพื้นที่ถอดบทเรียนบ้านไหนหนัง 0 2,000.00 2,000.00
25 - 30 มิ.ย. 66 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน 3 ชุมชน 0 20,043.00 20,043.00
16 ก.ค. 66 ประชุมเตรียมจัดทำเอกสารนำเข้าชุมชนสีเขียว งานสร้างสุขภาคใต้ 0 5,180.00 5,180.00
23 ก.ค. 66 ลงพื้นที่ถอดบทเรียนชุมชนบ้านไหนหนัง 0 2,000.00 2,000.00
16 - 18 ก.ย. 66 ติดตามประเมินแผนงานการพัฒนากลไก พรบ.สุขภาพแห่งชาติโดยการทำสมัชชาเชิงประเด็น "ชุมชนสีเขียว" 0 35,593.00 35,593.00
10 ต.ค. 66 ประชุมเตรียมเก็บข้อมูลและลงพื้นที่เพิ่มเติม 0 5,620.00 5,620.00
13 - 15 ต.ค. 66 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 0 17,000.00 17,000.00
17 ต.ค. 66 ประชุมสรุปผลการลงพื้นที่เพิ่มเติม 0 5,620.00 5,620.00
18 ต.ค. 66 จัดทำเอกสารการวิจัย 0 14,500.00 14,500.00
22 ต.ค. 66 ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเตรียมการเขียนผลการวิจัย 0 5,000.00 3,000.00
24 ต.ค. 66 จัดทำเอกสาร่างรายงานวิจัย 0 0.00 5,000.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 9,000.00 1 9,000.00
21 - 22 ส.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือจัดทำและทบทวนเครื่องมือวิจัย 0 9,000.00 9,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 18:19 น.