สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางมนุษย์
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพ.กาญจนดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดุริยางค์ วาสนา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087-2948874
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ Aj-tex@hotmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 12,810.00 5 12,830.00
19 พ.ย. 65 ประชุมจัดทำแผนประเมินและติดตามการดำเนินงานกลไก พชอ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 3,610.00 3,610.00
9 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 0 3,600.00 3,610.00
21 ก.พ. 66 จัดทำนิยามกรอบการประเมินกลไกตำบล 0 1,000.00 1,000.00
22 มี.ค. 66 ประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า จัดทำตัวชี้วัดและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินงาน 0 3,600.00 3,610.00
4 พ.ค. 66 สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอเกี่ยวกับความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานกลไกตำบล พชอ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 1,000.00 1,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 18:11 น.