สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 12,810.00 5 12,830.00
19 พ.ย. 65 ประชุมจัดทำแผนประเมินและติดตามการดำเนินงานกลไก พชอ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 3,610.00 3,610.00
9 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 0 3,600.00 3,610.00
21 ก.พ. 66 จัดทำนิยามกรอบการประเมินกลไกตำบล 0 1,000.00 1,000.00
22 มี.ค. 66 ประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า จัดทำตัวชี้วัดและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินงาน 0 3,600.00 3,610.00
4 พ.ค. 66 สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอเกี่ยวกับความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานกลไกตำบล พชอ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 1,000.00 1,000.00