สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 610,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนาคาร ผินสู่
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 305,000.00
2 1 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 305,000.00
รวมงบประมาณ 610,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

 

0.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

 

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 95 93,000.00 2 44,965.00
13 - 24 ม.ค. 63 2.1 การหารือคณะกรรมการ พชอ.ขอนแก่น 20 14,500.00 -
13 - 24 ม.ค. 63 2.2 การหารือคณะกรรมการ พชอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 20 14,500.00 15,006.00
13 - 24 ม.ค. 63 2.3 การหารือคณะกรรมการ พชอ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 20 14,500.00 -
13 - 24 ม.ค. 63 2.4 การหารือคณะกรรมการ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 20 14,500.00 -
20 ม.ค. 63 การประชุม coaching ทีมระดับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ 15 35,000.00 29,959.00
2 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 472 345,720.00 6 175,114.00
27 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63 3.1 เวทีชี้แจงโครงการฯ เทศบาลนครขอนแก่น 104 67,140.00 -
27 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63 3.2 เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 57 43,040.00 34,929.00
27 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63 3.3 เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 36 30,440.00 27,495.00
27 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63 3.4 เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 39 32,240.00 32,992.00
10 - 21 ก.พ. 63 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์ เทศบาลนครขอนแก่น ” 104 67,140.00 -
10 - 21 ก.พ. 63 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 57 43,040.00 29,582.00
10 - 21 ก.พ. 63 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 36 30,440.00 20,861.00
10 - 21 ก.พ. 63 4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 39 32,240.00 29,255.00
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 100 68,200.00 0 0.00
9 - 20 มี.ค. 63 5.1 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) เทศบาลนครขอนแก่น 25 17,050.00 -
9 - 20 มี.ค. 63 5.2 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 25 17,050.00 -
9 - 20 มี.ค. 63 5.3 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 25 17,050.00 -
9 - 20 มี.ค. 63 5.1 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 25 17,050.00 -
4 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 266 103,080.00 1 81,974.00
23 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 6.การติดตามสนับสนุนพื้นที่ 236 43,580.00 81,974.00
6 พ.ค. 63 7.เวทีสรุปบทเรียน 30 59,500.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 09:07 น.