สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ และ ดร.ดุริยางค์ วาสนา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2563 31 ต.ค. 2563 100,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
9 - 14 ส.ค. 63 ทบทวนวรรณกรรม กำหนดกรอบในการดำเนินงาน 2.00 10,000.00 12,000.00
15 - 22 ส.ค. 63 สัมภาษณ์ คัดเลือกประเดินปัญหาในแต่ละพื้นที่ 7.00 26,000.00 12,000.00
24 ส.ค. 63 - 13 ก.ย. 63 ประเมิน ถอดบทเรียน 7.00 26,000.00 38,152.00
14 - 20 ก.ย. 63 จัดเวทีคืนข้อมูล 20.00 26,000.00 6,640.00
21 - 30 ก.ย. 63 สรุปผลการถอดบทเรียน จัดทำรายงาน 2.00 12,000.00 12,400.00
รวม 38 100,000.00 5 81,192.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 14:55 น.