สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ และ ดร.ดุริยางค์ วาสนา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2563 31 ต.ค. 2563 100,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 38 100,000.00 5 81,192.00
9 - 14 ส.ค. 63 ทบทวนวรรณกรรม กำหนดกรอบในการดำเนินงาน 2 10,000.00 12,000.00
15 - 22 ส.ค. 63 สัมภาษณ์ คัดเลือกประเดินปัญหาในแต่ละพื้นที่ 7 26,000.00 12,000.00
24 ส.ค. 63 - 13 ก.ย. 63 ประเมิน ถอดบทเรียน 7 26,000.00 38,152.00
14 - 20 ก.ย. 63 จัดเวทีคืนข้อมูล 20 26,000.00 6,640.00
21 - 30 ก.ย. 63 สรุปผลการถอดบทเรียน จัดทำรายงาน 2 12,000.00 12,400.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 14:55 น.