สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2567

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2567
ภายใต้โครงการ ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 095-6544987
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ syuwari@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67ต.ค. 67พ.ย. 67ธ.ค. 67ม.ค. 68ก.พ. 68มี.ค. 68เม.ย. 68พ.ค. 68มิ.ย. 68
1 พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(1 ม.ค. 2567-30 มิ.ย. 2568) 21,640.00                                    
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ(1 มิ.ย. 2567-30 มิ.ย. 2568) 193,580.00                                    
รวม 215,220.00
1 พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 27 21,640.00 5 21,640.00
16 ม.ค. 67 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการกสร้างเสริมสุขภาพ 5 800.00 800.00
18 ม.ค. 67 ประชุมออกแบบและพัฒนาสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 6 7,200.00 7,200.00
6 ก.พ. 67 ประชุมหารือการพัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนเครือข่ายในโครงการพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ 11 2,000.00 2,000.00
19 - 20 ก.พ. 67 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตร Visual Note วิธีการเขียนโน๊ตด้วยภาพ 0 10,640.00 10,640.00
28 มี.ค. 67 ประชุมออกแบบเว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 5 1,000.00 1,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 193,580.00 0 0.00
12 - 13 ก.พ. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนขับเคลื่อนและกิจกรรมดำเนินงานในโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 0 193,580.00 -
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 38 72,100.00 8 72,369.00
11 - 12 ม.ค. 67 ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบยกร่างหลักสูตร กระบวนการนโยบายสาธารณพแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 6 7,800.00 7,815.00
14 - 15 ม.ค. 67 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานกลไกอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 5 8,400.00 8,462.00
29 ม.ค. 67 ประชุมเครือข่ายสุขภาพวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ 5 3,500.00 3,500.00
9 ก.พ. 67 ประชุมปรึกษาหารือกรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ร่วมกับสภส.สสส. 0 16,100.00 16,193.00
10 - 11 ก.พ. 67 ประชุมเพื่อเตรียมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมดำเนินงานในโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 0 12,600.00 12,678.00
3 - 8 มี.ค. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสุขภาวะด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 15 19,500.00 19,511.00
22 - 23 เม.ย. 67 เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ภาคใต้แห่งความสุข 0 4,200.00 4,210.00
27 มิ.ย. 67 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน core team สื่อสารสาธาณะ 7 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2567 11:20 น.