สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนสีเขียว
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 500,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-9901227
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ wanhamida@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุมเพื่อการวางแผนงานสื่อสาร(28 พ.ย. 2565-28 พ.ย. 2565) 12,000.00                                    
2 ผลิตงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อน Onair , Online , Onground(28 พ.ย. 2565-28 พ.ย. 2565) 8,000.00                                    
รวม 20,000.00
1 ประชุมเพื่อการวางแผนงานสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 4 12,000.00 0 0.00
2 มิ.ย. 66 เวทีถอดบทเรียนและผลิตงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร (ชุมชนสีเขียว) 4 12,000.00 -
23 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีถอดบทเรียนและผลิตงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร (ชุมชนสีเขียว) 0 0.00 -
2 ผลิตงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อน Onair , Online , Onground กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 6 8,000.00 1 7,784.00
20 ต.ค. 65 เวทีปฏิบัติงานสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงต้นแบบพื้นที่สีเขียว กับศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ครบวงจร 6 8,000.00 7,784.00
23 ก.ค. 66 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ธนาคารปูม้า) 0 0.00 -
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 108 444,733.00 30 432,174.00
8 มิ.ย. 65 ประชุมการออกแบบการจัดสมัชชาชุมชนสีเขียว 30 18,000.00 17,750.00
1 ก.ค. 65 ประชุมทีมวิชาการจัดทำนิยามชุมชนสีเขียว 6 0.00 0.00
8 ก.ค. 65 การประชุมคณะทำงานสมัชชาชุมชนสีเขียว 10 10,000.00 8,350.00
25 ก.ค. 65 ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้านความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นชุมชนสีเขียว 42 0.00 0.00
2 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงานชุมชนสีเขียวในภาคใต้ คัดเลือกพื้นเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบชุมชนสีเขียว 20 0.00 0.00
8 พ.ย. 65 ประชุมหารือติดตามการดำเนินงานชุมชนสีเขียว 0 5,000.00 5,880.00
13 ธ.ค. 65 ประชุมเตรียมคัดเลือพื้นที่ชุมชนสีเขียว 0 1,000.00 1,000.00
1 ก.พ. 66 การประชุมทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่นำร่องให้เป็นModel ชุมชนาสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหาร 0 3,500.00 3,500.00
2 ก.พ. 66 ประชุมเตรียมสมัชชาเชิงประเด็นชุมชนสีเขียว 0 30,000.00 10,842.00
30 มี.ค. 66 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พืชอาหารสมุนไพร 0 10,000.00 10,600.00
5 เม.ย. 66 ประชุมเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนประมงยั่งยืนบ้านปากน้ำท่าม่วง 0 5,000.00 8,350.00
9 เม.ย. 66 กิจกรรมพื้นที่แลกเปลี่ยนและเก็บตัวอย่างพืชอาหารสมุนไพร 0 10,000.00 10,600.00
22 เม.ย. 66 การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาพื้นที่นำร่องเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีสวนยางยั่งยืน 0 42,540.00 42,540.00
25 เม.ย. 66 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 0 8,000.00 8,800.00
27 เม.ย. 66 ประชุมเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สู่ความมั่นคงทางอาหาร 0 16,000.00 16,250.00
7 พ.ค. 66 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลมานิ-ฮามิ 0 11,600.00 11,600.00
15 พ.ค. 66 ประชุมจัดทำชุดองค์ความรู้พื้ชพันธุ์ต่างๆในแปลงโดยสแกน QR Code และป้ายชุดข้อมูล 0 17,000.00 17,500.00
15 พ.ค. 66 ประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 0 6,000.00 6,000.00
15 - 16 พ.ค. 66 ประชุมจัดทำข้อมูลวิชาการและนิยามชุมชนสีเขียว 0 54,900.00 54,907.00
16 พ.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานความมั่นคงทางอาหาร : เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ (พื้นที่สีเขียว) 0 3,300.00 3,300.00
17 พ.ค. 66 การศึกษาจัดการชุมชนสิ่งแวดล้อม 0 10,280.00 10,280.00
27 พ.ค. 66 กิจกรรมติดตามประเมินผลการขยายพันธุ์พืชอาหารสมุนไพร 0 11,000.00 11,840.00
30 พ.ค. 66 กิจกรรมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนประมงยั่งยืน 0 7,000.00 7,672.00
10 มิ.ย. 66 สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนประมงยั่งยืน ครั้งที่2 0 7,350.00 7,350.00
10 ก.ค. 66 ถอดบทเรียนชุมชนสีเขียว 0 8,800.00 8,800.00
30 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นชุมชนลุ่มน้ำเขียว 0 12,753.00 12,753.00
31 ก.ค. 66 สรุปข้อมูล 0 2,000.00 2,000.00
4 ส.ค. 66 ประชุมนำเสนอแผนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0 10,540.00 10,540.00
8 - 10 ส.ค. 66 การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 "ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ" การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาส และความท้าทาย 0 107,780.00 107,780.00
16 ก.ย. 66 ประชุมการศึกษาการจัดการชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อม 0 15,390.00 15,390.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 09:52 น.