สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานชุมชนสีเขียวในภาคใต้ คัดเลือกพื้นเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบชุมชนสีเขียว

2 กันยายน 2565
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีวาระการประชุม ดังนี้ • นำเสนอร่างนิยาม และลักษณะชุมชนสีเขียว • พื้นที่นำเสนอการทำงานที่สอดคล้องกับการเป็นชุมชนสีเขียว • สรุปการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องชุมชนสีเขียว 5 พื้นที่ ดังนี้ o ชุมชนสวนยางยั่งยืน o ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน o ชุมชนสวนยางยั่งยืน o ชุมชนประมง o ชุมชนลุ่มน้ำสีเขียว /ชุมชนท่องเที่ยว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ร่างนิยาม และเกณฑ์คุณลักษณะตัวชี้วัดชุมชนสีเขียว ดังนี้
 • ชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นิยามคือ “ชุมชนที่มีวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นแหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีผลิตอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย พึ่งพาตนเองได้ การสืบทอดชนรุ่นหลัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม”
 • ได้กำหนดคุณสมบัติประเภทของชุมชนชุมชนสีเขียวใน 5 ประเภท คือ ชุมชนสวนยางยั่งยืน ชุมชนเกษตรอัตลักษณ์ ชุมชนประมงยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว และชุมชนลุ่มน้ำสีเขียว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายและคณะทำงานชุมชนสีเขียวภาคใต้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้านความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นชุมชนสีเขียว

25 กรกฎาคม 2565
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

17.00 – 17.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
โดย นายจารึก ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ที่มาของการจัดทำนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมด้านความความมั่นคงทางอาหาร ประเด็น ชุมชนสีเขียว โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17.30 – 17.45 น. การดำเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหารบนฐานคิดชุมชนสีเขียว เกษตรทฤษฎีใหม่และ เศรษฐกิจพอเพียง
โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 17.45 – 18.45 น. การหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านความมั่นคงทางอาหาร ประเด็น ชุมชนสีเขียว โดย เครือข่ายผู้เข้าร่วมประชุม 4 ภาค • กลไกคณะทำงานในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ • การจัดทำสมัชชาเชิงประเด็นชุมชนสีเขียว • รูปแบบการปฏิบัติการในพื้นที่ ดำเนินกระบวนการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 18.30 – 19.00 น. สรุปแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านความมั่นคงทางอาหาร
ประเด็นชุมชนสีเขียว โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ       สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       เครือข่ายผู้เข้าร่วมประชุม 4 ภาค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การจัดทำสมัชชาเชิงประเด็นชุมชนสีเขียว การขับเคลื่อนเรื่องชุมชนสีเขียวในระดับนโยบายใช้กลไกสมัชชาสุขภาพผลักดันผ่านนโยบายแห่งชาติเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้าสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับต่อไป โดยมีแนวทาง 1) ทาง สช.ตั้งคณะกรรมการสมัชชาขึ้นมา 1 ชุด มี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) เป็นประธาน และมีฝ่าย สช.เป็นเลขานุการ กรรมการมีตัวแทนที่มาจากทุกภาค (สสส. สปสช.กระทรวงหน่วยงานภาครัฐ) และตั้งอนุกรรมการ 3 อนุ ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำนโยบายสาธารณะขับเคลื่อนทั้งประเทศ

จัดตั้งคณะกรรมการเชิงประเด็นชุมชนสีเขียว (คณกรรมการกลาง)

• ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธาน • ผู้แทน 6 ภาค ภาคละ 2 คน กรรมการ • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ • คณะอนุวิชาการ กรรมการ • อนุจัดสมัชชาสุขภาพ กรรมการ • คณะอนุสื่อสาร กรรมการ • เลขาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ คณะอนุกรรมการมีผู้แทนภาคละ 3 คน • คณะอนุวิชาการ • คณะอนุจัดสมัชชาสุขภาพ • คณะอนุสื่อสาร 2) มีคณะทำงานด้านวิชาการเข้ามาช่วยปรับขอบเขตงานให้ชัดขึ้น 3) สรุปมุมมองชุมชนสีเขียวของทุกคนที่ให้ข้อมูลมาในเบื้องต้น และจัดทำภาพฝัน หรือภาพอนาคต เรื่องชุมชนสีเขียวที่ทำอยู่ในตอนนี้จะมีภาพฝันที่ต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนร่วมกัน คือ สีเขียว และคำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน เริ่มต้นจากหมู่บ้านเล็กๆก่อนขยายไปยังตำบล 4) อยากให้เห็นภาพการปฏิบัติโดยใช้ประสบการณ์ เช่น บ้านมาบเอื้อง หมู่บ้านที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ซึ่งจะได้ตัวแบบชุมชนสีเขียวที่มาบเอื้อง สิ่งที่จะขับเคลื่อนต่อไปเป็นข้อมูล เรื่องมิติต่าง ๆ และเก็บข้อมูลให้ครบชุดรวมไปถึงโคกหนองนาโมเดล เรื่องการลดเลิกสารเคมี อันนี้เป็นข้อมูลที่นำไปสู่เกษตรยั่งยืนให้ดู โคกหนองนาโมเดล เกษตรทฤษฎี และวนเกษตรธรรมชาติ และอยู่ภายใต้ BCG โมเดลให้บรรลุเป้าหมาย SDG
5) กระบวนการเรียนรู้ทำ 3 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ฐานทรัพยากร ซึ่งได้ทำกระบวนการเรียนรู้ในระดับครอบครัวที่ผ่านมามีรูปธรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ความยั่งยืนในเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่พยายามขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีกระบวนการมากขึ้น ตอนนี้มีเครือข่าย 4 ภาค และมีเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแห่งประเทศไทย และพยายามขับเคลื่อนไปเชื่อมโยงกับชุมชนสีเขียว 2) มองเครือข่ายให้เข้มแข็ง และ 3) มองเรื่องชุมชนสีเขียว และมีประเด็นที่ทำร่วมกันใน 3 เรื่อง คือ การใช้ดิจิตอลเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านสื่อในการพัฒนา การสร้างรูปธรรมของรูปแบบเกษตรต่าง ๆ และการประกอบการในวิถีเกษตรและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 6) ถ้ามองภาพเดียวกันได้คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน คือ การไม่ใช่สารเคมีอันนี้ตัวประเมินชุมชนสีเขียวของเกษตรยั่งยืน และเป็นชุมชนสีเขียว และโจทย์การผลิตมีที่ขายต้องมีตลาด มีการพึ่งพาและตัวชี้วัดสำคัญต้องลดสารเคมีลงไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย
 • นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์)
 • สมัชชาสุขภาพ 4 ภาค
 • เครือข่ายเกษตรกรรม 4 ภาค
 • ผู้ประสานงานโหนดเฟรสซิบ 4 ภาค
 • คณะทำงานชุมชนสีเขียวภาคใต้
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสน้บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • สถาบันนโยบายสาธารณะ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมทีมวิชาการจัดทำนิยามชุมชนสีเขียว

1 กรกฎาคม 2565
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมร่วมกันกำหนดนิยามคำว่าชุมชนสีเขียว เพื่อเป็นกรอบในการสร้างตัวชี้วัดและการคัดเลือกพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กำหนดนิยามในเบื้องต้น ดังนี้
- "ชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" หมายถึง ชุมชนที่มีกระบวนการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมกับชุมชนเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพอย่างมีความสุข ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ชุมชนสีเขียว มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ กระจาย เติบโต เกื้อกูล/แบ่งปัน ยั่งยืน - ชุมชนสีเขียว คือ ชุมชนที่มีกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ที่ยึดหลัก กระจาย เติบโต เกื้อกูล ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ชุมชนสีเขียว คือ ชุมชนที่ใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานของการมีส่วนร่วม การแบ่งปัน และการพัฒนาอย่างเกื้อกูล เพื่อเป้าหมายด้านสุขภาวะที่ดีของสมาชิกในชุมชนและสังคม รวมทั้งจิตวิญญาณ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน ทีมประเมิน และทีมวิชาการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมการออกแบบการจัดสมัชชาชุมชนสีเขียว

8 มิถุนายน 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ 13.30 – 14.00 น. เป้าหมายการขับเคลื่อนชุมชนสีเขียวสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสร้างเสริมสุขภาพ (ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ศวนส.) โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. 14.00 – 15.30 น. การจัดทำสมัชชาสุขภาพชุมชนสีเขียว โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และทีมเครือข่ายภาคใต้ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนชุมชนสีเขียว  โดย นายกำราบ พานทอง 15.30 น. สรุปการประชุมและนัดหมายครั้งถัดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปกระบวนการในการจัดทำ “สมัชชาเชิงประเด็นชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหาร” และการดำเนินการในต่อไป 1) การแต่งตั้งคณะทำงานพหุภาคีสมัชชาเชิงประเด็นชุมชนสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหาร มีองค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชน ส่วนราชการ ภาคท้องถิ่น วิชาการ และสื่อ รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2) การจัดคณะอนุกรรมการวิชาการองค์ประกอบ
3) ทำนิยามและคุณลักษณะของชุมชนสีเขียว ให้มีเกณฑ์ที่สามารถวัดได้ 4) Mapping และเลือกพื้นที่ตามนิยามและคุณลักษณะ : สวนยาง เกษตรอัตลักษณ์ ประมง ลุ่มน้ำสีเขียว ท่องเที่ยว 5) พัฒนายกระดับพื้นที่และถอดบทเรียนพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และนำเข้าสู่เวทสมัชชาสุขภาพเชิงประเด็น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 1. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 2. เครือข่ายชุมชนสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3. สมาคมประชาสังคม
 4. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 5. ทีมสื่อ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,000.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 17,750.00 lock_open

การประชุมคณะทำงานสมัชชาชุมชนสีเขียว

8 กรกฎาคม 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1. 2.

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 500.00 2,850.00 0.00 0.00 0.00 8,350.00 lock_open