สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
8 มิ.ย. 65 ประชุมการออกแบบการจัดสมัชชาชุมชนสีเขียว 30 18,000.00 17,750.00
1 ก.ค. 65 ประชุมทีมวิชาการจัดทำนิยามชุมชนสีเขียว 6 0.00 0.00
8 ก.ค. 65 การประชุมคณะทำงานสมัชชาชุมชนสีเขียว 10 10,000.00 8,350.00
25 ก.ค. 65 ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้านความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นชุมชนสีเขียว 42 0.00 0.00
2 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงานชุมชนสีเขียวในภาคใต้ คัดเลือกพื้นเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบชุมชนสีเขียว 20 0.00 0.00
รวม 108 28,000.00 5 26,100.00