สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อำเภอเมือง พัทลุง
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธมล มงคลศิลป์,นายสมนึก นุ่นด้วง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0634595361, 0807071427
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 22

 

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 396 164,410.00 10 270,134.00
10 พ.ย. 65 ก.1 ประชุมกลไก พชอ. เมืองพัทลุง 31 6,810.00 6,810.00
16 ม.ค. 66 ก.2/1 การจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เมืองพัทลุง 55 30,350.00 30,350.00
19 ม.ค. 66 ก.2/2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผน รายประเด็น (บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) 34 17,200.00 17,200.00
20 ม.ค. 66 ประชุมติดตามประเมินความก้าวหน้าโครงการ 30 8,000.00 8,000.00
22 ก.พ. 66 สนับสนุนการประชุมกลไก พชอ. ร่วมกับกองทุนตำบล และภาคี MoU 80 0.00 81,524.00
16 มี.ค. 66 ก.4 การพัฒนาโครงการเน้นผลลัพธ์ ในระดับกองทุน /พชอ. 36 20,600.00 20,600.00
24 - 25 เม.ย. 66 พัฒนาศักยภาพกองทุน 40 43,700.00 43,700.00
8 มิ.ย. 66 ก.5 การประชุม กลไก พชอ. เพื่อติดตามความก้าวหน้า 30 8,250.00 8,250.00
16 ส.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ 30 15,000.00 24,050.00
17 ส.ค. 66 ก.6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผล ถอดบทเรียนและขอ้เสนอเชิงนโยบาย 30 14,500.00 29,650.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 10:00 น.