PSU UNDP

directions_run

(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ (UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ โทรศัพท์ 086-2875057
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ 1.ดร.เพ็ญ สุขมาก 2. นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2564 50,000.00
2 1 ต.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 30,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โภชนาการเป็นเรื่องของการกิน "อาหาร" ที่ร่างกายเรานำ "สารอาหาร" จากอาหารไปใช้ประโยชน์ และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข อาหาร และโภชนาการเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรในวัยต่างๆ ในวงจรชีวิตมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในวัยเด็กก่อนเรียนเป็นวัยที่อยู่ในระยะสำคัญของชีวิต เป็นวัยรากฐานของพัฒนาการ การเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นวัยที่มีความสำคัญที่สุดในการวางพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นระยะที่ร่างกายและสมอง มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนารอบด้าน อาหารและโภชนาการที่ดี เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยในเด็กวัยนี้ ได้แก่ ภาวการณ์เจริญเติบโตไม่สมวัยจากโรคขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิน การขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยมีสาเหตุที่สำคัญจากการไม่ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร นอกจากนั้น ยังเกิดจากพฤติกรรมการกินของเด็กที่มีผลต่อการกำหนดนิสัย และบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต โดยการสะสมของพฤติกรรมนี้ เกิดขึ้นนับตั้งแต่มื้อแรกในชีวิต พฤติกรรมการกินต่างๆ ที่พ่อแม่หรือคนเลี้ยงดู ได้กำหนดให้เด็ก ซึ่งมีผลต่อนิสัยการกินของเด็กในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหารการกิน หรือโภชนาการของเด็ก ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้ช่วยให้เด็กได้มีอาหารการกินที่ดีมีคุณค่าทางอาหาร และได้ปริมาณครบถ้วน
  องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 7,175 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,780 บาท มีครัวเรือนที่ยากจนที่อยู่ในบัญชีซากาต (บัญชีผู้ยากจน) จำนวน 50 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และในครัวเรือนดังกล่าวเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี สูงดีตกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 32.0 และน้ำหนักตกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 12.0 ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการต่ำ ได้แก่ คุณภาพการดูแลทารกในหญิงตั้งครรภ์และปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง ปัจจัยการศึกษาและความรู้ ปัจจัยด้านตัวเด็ก เช่น อายุ การดื่มนมแม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพศ น้ำหนักแรกคลอด พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก และภาวะเศรษฐกิจครอบครัว ซึ่งสอดคล้องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนวัยแรงานตำบลปูยุดมีการตกงาน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และประชาชนตำบลปูยุดมีการเข้าถึงคุณค่าอาหารที่มีประโยชน์ไม่ครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ 80.0 ซึ่งตำบลปูยุด มีบริบททางสังคมที่หลากหลาย คือ เป็นพื้นที่ลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณค่าพบน้อย และเข้าถึงยาก จึงต้องมีกระบวนการเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ ส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกผัก เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงเป็ดชวา และตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความสมัครใจและมีฐานะลำบาก เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงภาวะวิกฤติ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด จะมีการมอบหมายหน้าที่ให้มีผู้ประสานงานหลักในการนำผลผลิตของกลุ่มต่างๆมาส่งขายตามตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ตำบลปูยุด และผลผลิตของอาหารส่วนหนึ่งจะสนับสนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบที่มีภาวะทุพโภชนาการ และครอบครัวที่ยากจน ด้วยเหตุนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมระบบความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปูยุด

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยการส่งเสริมกลุ่มเคือข่ายในการทำเกษตร ปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลปูยุด

เกิดแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ประเภทผัก ปศุสัตว์ จากกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น กลุ่มปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด ฯลฯ

0.00
2 เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตอาหารปลอดภัย ในข้อ ๑ เข้าสู่ครอบครัวคนด้อยโอกาส และคนยากจน และตลาดนัดอาหารปลอดภัย/ตลาดอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลปูยุด

เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตที่ได้จากข้อ 1) เข้าสู่สู่ครอบครัวคนด้อยโอกาส และคนยากจน และตลาดนัดอาหารปลอดภัย/ตลาดอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลปูยุด ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงอาหารปลอดภัยมากขึ้น

0.00
3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ในพื้นที่ตำบลปูยุด

เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี สามารถเข้าถึงสารอาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 50 80,000.00 6 71,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ 10 10,000.00 10,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการปลูกผัก 10 10,000.00 10,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 10 10,000.00 10,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมเลี้ยงเป็ดชวา 6 10,000.00 10,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 10 31,000.00 31,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการและกิจกรรม 4 9,000.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 12:18 น.