สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 เม.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 31 เม.ย. 2567 - 31 ส.ค. 2567
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 3
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 41 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 4