สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้บน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 61-ข-010
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 กันยายน 2561 -
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิวัฒน์ ประชมรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 8.8014834227506,99.364284004119place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ

1.มีคณะทำงาน 15 คน เข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายโครงการ

2.กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโครงการได้

3.ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแผนการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล

4.คนในชุมชนสามารถเขียนแผนและปฏิบัติการตามแผนได้

2 ส่งเสริมบทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพ

1.ได้แผนงานที่สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้

2.ชมรมผู้สูงอายุได้รับการประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

3.ได้ชุดความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน

3 จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล

1.มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่

2.เพื่อให้ประเด็นผู้สูงอายุเป็นนโยบายอำเภอ

3.เกิดชุดความรู้

4.ทราบปัญหาและความก้าวหน้าเป็นระยะเพื่อแก้ปัญหา

5.มีรายงานความก้าวหน้าโครงการ

6.เกิดการรับรู้ตระหนัก

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 11:02 น.