สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ -
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณ 179,920.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนูรฮายาตี นิมะซา,นางฮานานี เจ๊ะอุบง,นายมะสะแรดี เจ๊ะและ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ ,เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ,โรงพยาบาลรือเสาะอำเภอรือเสาะ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 60,000.00
2 1 เม.ย. 2561 31 ต.ค. 2561 60,000.00
3 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 60,000.00
รวมงบประมาณ 180,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (180,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (179,920.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยระดับชาติ ระบุไว้ว่า สถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีระดับความรุนแรงในประเทศยากจน รวมถึงประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางสูงถึงร้อยละ 80 ของการตายทั้งหมด สะท้อนภาพกลับมาที่ประเทศไทย ก็พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง ปอดอุดกั้น เป็นต้น เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน ซึ่งรายงานอัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากร ช่วงปี 2550-2555 ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงจาก 158.00 เป็น 708.74 โรคเบาหวานจาก 148.70 เป็น 654.44 โรคหลอดเลือดสมองจาก 75.00 เป็น206.34 และโรคหัวใจขาดเลือดจาก 49.00 เป็น262.32 และแนวโน้มอัตราการตายต่อแสนประชากรเพิ่มขึ้น โรคเบาหวาน เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 2.9 เท่า โรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น 5.8 เท่า นับว่าเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขเป็นอย่างมาก สำหรับสถานการณ์โรคเรื้อรังของอำเภอรือเสาะ มีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ช่วงปี 2558-2559 ป่วยด้วยโรคเบาหมานรายใหม่ต่อแสนประชากรจาก 142.64 เป็น 151.40 โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่จำนวน 64 คนเพิ่มขึ้นเป็น 79 คน คิดเป็น109.30ต่อแสนประชากร และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ยังไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศ ซึ่งโรคเหล่านี้ป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรมในด้านต่างๆ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้น โรงพยาบาลรือเสาะ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและสร้างพื้นที่สุขภาวะวิถีธรรม ตอบสนองตามมิติบริบทพหุวัฒนธรรมเพื่อให้บุคลากร แกนนำสุขภาพ ให้มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรมในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น การปรับเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินชีวิต การสร้างคุณค่าในตนเอง การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต การวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน และการวางแผนชีวิตโดยใช้ 9 มิติ (มิติสุขภาพดี,มิติผ่อนคลาย,มิติมีน้ำใจ,มิติจิตวิญญาณดี,มิติครอบครัว,มิติสังคมดี,มิติใฝ่รู้ดี,มิติสุขภาพเงินดี และ มิติการงานดี)

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กรอบเนื้อหาหลัก มิติกรอบกิจกรรม(INPUT) -ด้านปัจเจกชน การจัดการแบบแผนชีวิต -ด้านองค์กรสุขภาพ การจัดการนวัตกรรม -ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน มิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) -ด้านปกป้องจิตวิญญาณ -ด้านปกป้องชีวิต -ด้านปกป้องสติปัญญา -ด้านปกป้องครองครัว -ด้านปกป้องทรัพยากร มิติความยั่งยืน(IMPACT) -ด้านภูมิปัญญา -ด้านผู้สืบทอด -ด้านประโยช์สาธารณะ

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้แกนนำสุขภาวะวิถีธรรม ในบุคลากรสุขภาพอำเภอรือเสาะ และแกนนำศาสนสถาน มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

1.บุคลากรสุขภาพได้รับการอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.แกนนำสุขภาพจากศาสนสถานร่วมกิจกรรมอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ร้อยละ 80

2 2. เพื่อให้สถานบริการ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญานตามบริบทพหุวัฒนธรรม

1.หน่วยบริการสุขภาพร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
2. กลุ่มงานของโรงพยาบาลรือเสาะร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

3 3. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาวะวิถีธรรมในมิติบริบทพหุวัฒนธรรม

1.หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรมร้อยละ 80 2.ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม อย่างน้อย 10 แห่ง

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 15:58 น.