สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
7 มี.ค. 61 อบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถาน(มัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ) 142 19,500.00 14,910.00
9 มี.ค. 61 อบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถาน(วัดชนาราม บ้านไทสุข) 34 6,500.00 3,570.00
19 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่1 67 9,100.00 8,710.00
20 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่2 62 9,100.00 8,060.00
21 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่3 63 8,190.00 8,190.00
22 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่ 4 58 7,540.00 7,540.00
23 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่ 5 47 6,110.00 6,110.00
19 - 20 ก.ย. 61 ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรมรอบที่ 1 67 8,000.00 2,600.00
25 ก.ย. 61 ลงเยียมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 1 40 4,000.00 5,200.00
26 ก.ย. 61 ลงเยียมหน้างานแกนนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 1 200 4,000.00 3,900.00
22 - 26 ต.ค. 61 ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 2 40 4,000.00 4,290.00
29 - 30 ต.ค. 61 ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรสาธารณสุขอำเภอรือเสาะเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 2 67 8,000.00 5,200.00
1 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการในอำเภอรือเสาะ 100 13,000.00 13,000.00
18 ธ.ค. 61 ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 2 23 4,000.00 2,990.00
19 ธ.ค. 61 ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 2 29 4,000.00 3,770.00
23 ธ.ค. 61 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ 311 40,430.00 40,430.00
รวม 1,350 155,470.00 16 138,470.00