สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 2

ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 2

18 ธันวาคม 2561
นางนูรฮายาตี นิมะซานางนูรฮายาตี นิมะซา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงาน 2.ลงเยี่ยมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม วัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส รอบที่ 2 3.สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการประเมิน ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 2 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลที่ได้รับ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5. ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 2.1การนำสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ 3ส. 3อ. 1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/3อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 2.2 เกิดนวัตกรรม 1.เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ 2.เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด) 3.พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน             4.พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม) มัสยิด/บ้าน 5.ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด)             6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 2.3เกิดธรรมนูญสุขภาวะ วัด และ มัสยิด ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนศาสนสถานจากวัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข
2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง
3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ
4.มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง
6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ
7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ
8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์
9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์
10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์
12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,990.00 0.00 0.00 0.00 2,990.00 lock_open