สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการในอำเภอรือเสาะ

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการในอำเภอรือเสาะ

25 ธันวาคม 2561
นางนูรฮายาตี นิมะซานางนูรฮายาตี นิมะซา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการในอำเภอรือเสาะ
 3. สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. สรุปผลการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จ้ดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการสุขภาพในอำเภอรือเสาะ เป้าหมาย บุคลากรเข้าร่วม 100 คน หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรมร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน พบว่า

 • จำนวนหน่วยบริการสุขภาพในคปสอ.รือเสาะ 16 แห่ง
 • มีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 1. เกิดนวัตกรรม Ruso 8 hrs Happinometer
 2. การนำสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ 3ส. 3อ. 1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/3อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 ปรับพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามหลัก 3ส 3อ 1น ด้วยวิถีมุสลิม (กลุ่มงานแพทย์แผนไทย) วัตถุประสงค์
  • เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยนำหลักศาสนา และศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทย มาดูแลสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย   - ผู้ป่วย DM,HT/ญาติผู้ดูแล ขั้นตอนการดำเนิน
  • คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับ 3ส 3อ 1น ด้วยวิถีมุสลิม
  • ประเมิน และติดตามสุขภาพ 3 เดือน/ครั้ง สุขภาพวิถีธรรม

กิจกรรมที่ 2 สวดมนต์ นั่งสมาธิ สนธนาธรรม (ชมรมพุทธ)
วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยนำหลักศาสนาพุทธ มาดูแลสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย   - เจ้าหน้าที่/ผู้ป่วย ที่นับถือศาสนาพุทธ ขั้นตอนการดำเนินงาน   - คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง   - ให้ความรู้เกี่ยวกับ 3ส 3อ 1น ด้วยวิถีพุทธ
  - สวดมนต์นั่งสมาธิ สนธนาธรรม ทุกวันพุทธ   - ประเมิน และติดตามสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง 3. เกิดนวัตกรรมฟันดีวิถีกำปง,ธนาคารดิน เป็นต้น 4. เกิดแนวปฏิบัติในการจัดระบบบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 4.1 การตรวจ/การปฏิบัติพยาบาล ที่ต้องสัมผัสร่างกาย หรือถูกเนื้อต้องตัวจากเพศตรงข้าม คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -แนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่สอดคล้องกับมิติพหุวัฒนธรรม และบริบทชุมชนโดยทีมคร่อมสายงานคุณภาพ ETH -แนวทางการจัดที่นั่งสำหรับ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี แผนกผู้ป่วยนอก และ อาคารเวชปฏิบัติครอบครัว - แนวทางการจัดการห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แผนกรังสี -แนวทางการจัดการเปลี่ยนชุดรับบริการ แผนกแพทย์แผนไทย -การจัดชุดกางเกงสำหรับการตรวจภายใน แผนกเวชปฏิบัติ -นวัตกรรมเสื้อพิทักษ์สิทธิ์ แผนกกายภาพบำบัด
4.2 การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ การปฏิบัติกิจทางศาสนา คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล
- มีเอกสารแนวทางการดูแลผู้ป่วยประกอบศาสนกิจละหมาดขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดย ทีมนำทางคลินิก PCT โรงพยาบาลรือเสาะ -คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยสูติกรรมวิถีอิสลามแผนกสูติกรรม -แนวทางการเยี่ยมผู้ป่วยวิถีอิสลาม -ระเบียบปฏิบัติเรื่อง พฤติกรรมบริการ ที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามโรงพยาบาลรือเสาะ โดยทีมนำทางทางคลินิก - คู่มือการดำเนินงานสมาธิบำบัด โดย แผนกแพทย์แผนไทย - คู่มือการการดูแลด้านจิตวิญญาณ การรักษาสมาธิละหมาด โดยผ่านการละหมาด โดย แผนกแพทย์แผนไทย
4.3 การจัดการด้านอาหาร คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -คู่มือมาตรฐานอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล -เมนูอาหาร ตามบริบทชุมชน และเมนูอาหารงานบุญตามสุขภาพดีวิถีธรรม 3ส 3 อ1 น. สำหรับครอบครัว วัด มัสยิด
4.4 การช่วยเหลือ/ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีอิสลาม และพุทธ โดย ทีม paliative care
- แนวทางการชันสูตรศพ และการจัดการศพตามวิถีอิสลาม โดย ทีมอุบัติเหตุฉุกเฉิน
4.5 การบริการสุขภาพในเทศกาล หรือ วาระพิเศษทางศาสนา
คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ -แนวทางการดูแลผู้ป่วยถือศีลอดสำหรับผู้ป่วยทั่วไป และกลุ่มพิเศษ -แนวทางการดูแลสุขภาพดีวิถีธรรม 3ส. 3อ. 1น.โดยเฉพาะในงานบุญต่างๆ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 1. แกนนำบุคลากร จากสถานบริการ รพ.สต. จำนวน 15 แห่ง
 2. แกนนำบุคลากรจากสถานบริการ รพ.รือเสาะจ 1 แห่ง (ประกอบด้วยกลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาลรือเสาะ อาทิเช่น กลุ่มการพยาบาล,กลุ่มงานทันตกรรม,กลุ่มงานรังสี,กลุ่มงานชันสูตร,กลุ่มงานปฐมภูมิ,กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เป็นต้น) รวม 16 แห่ง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 lock_open