สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรมรอบที่ 1

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรมรอบที่ 1

20 กันยายน 2561
นางนูรฮายาตี นิมะซานางนูรฮายาตี นิมะซา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมคณะกรรการโครงการ 2.ลงเยี่ยมหน้างานเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 1 3.สรุปผลการลงเยี่ยหน้างาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 1
เป้าหมาย บุคลากรเข้าร่วม 67 คน (หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80)( กลุ่มงานของโรงพยาบาลรือเสาะร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ) ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนหน่วยบริการสุขภาพในคปสอ.รือเสาะ 16 แห่งร่วมกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 , กลุ่มงานจากโรงพยาบาลรือเสาะ จำนวน 12 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 100


ผลลัพธ์ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรสุขภาพ การจัดการนวัตกรรม มีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 67 คน
ประกอบด้วย

1.ตัวแทนแกนนำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆจากโรงพยาบาลรือเสาะ(กลุ่มงานการพยาบาล ,กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ,กลุ่มงานบริหารทั่วไป ,กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ,กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ,กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ ,กลุ่มงานทันตกรรม ,กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ,กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและทางเลือก ,กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ,กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ ,กลุ่มงานรังสีวิทยา) 2.ตัวแทนแกนนำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆจากเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ,รพ.สต.นาโอน ,รพ.สต.บาตง ,รพ.สต.โคกสะตอ ,รพ.สต.เรียง ,รพ.สต.ซือเลาะ ,รพ.สต.บลูกาฮีเล ,รพ.สต.สาวอ ,รพ.สต.ือและห์ ,รพ.สต.มะนังปันยัง ,รพ.สต.บาโงกือเตะ ,รพ.สต.ยือลาแป ,รพ.สต.ตายา ,รพ.สต.บูกิตจือแร ,รพ.สต.ลาโละ ,รพ.สต.อูยิ)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 lock_open