สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรสาธารณสุขอำเภอรือเสาะเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 2

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรสาธารณสุขอำเภอรือเสาะเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 2

29 ตุลาคม 2561
นางนูรฮายาตี นิมะซานางนูรฮายาตี นิมะซา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมคณะกรรมการ 2.ลงเยี่ยหน้างานเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 2 3.สรุปผลการลงเยี่ยมหน้างาน รอบที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรมรอบที่  2
เป้าหมาย บุคลากรเข้าร่วม 67 คน (หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80)( กลุ่มงานของโรงพยาบาลรือเสาะร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 )
            ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนหน่วยบริการสุขภาพในคปสอ.รือเสาะ 16 แห่งร่วมกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 , กลุ่มงานจากโรงพยาบาลรือเสาะ จำนวน 12 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว  และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด  และด้านประโยชน์สาธารณะ 1.1ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พหุวัฒนธรรม ดังนี้
        -บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีความสุข
      -เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา - บุคลากรตรงต่อเวลา - บุคลากรกินอิ่ม นอนหลับ -บุคลากรสุขภาพดี สามารถดูแลตนเองได้ ตามวิถีชุมชน -เสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรด้านการให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน - สร้างรอยยิ้มในระหว่างการทำงาน ให้ตัวเองมีความสุขกับทุกวันทำงาน - ผู้รับบริการพึงพอใจ การรับบริการให้มากที่สุด - มีเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมในการทำงาน -ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น การได้รับการคัดกรองโรคเรื้อรัง มาเร็ว การฉีดวัคซีน การรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น -ประชาชนสามารถเป็นต้นแบบในการดูแลตนเอง ในแต่ละกลุ่มโรค (Model) -มีระบบการทำงานและการจัดการอย่างชัดเจนตามแนวทางที่กำหนด -บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีม -บุคลากรหวังว่าจะเข้าใจ พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น -บุคลากรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย -สถานที่ทำงานมีระบบความปลอดภัย -การให้บริการที่สอดคล้องกับความเชื่อ วัฒนธรรมของผู้รับบริการ -ให้บริการผู้ป่วยแบบพหุวัฒนธรรมโดยผู้ป่วยไม่ร้องเรียน -อยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์ 2.ด้านองค์กรสุขภาพ การจัดการนวัตกรรม มีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรม 2.1ประสบการณ์ One day Experiences
-มุมมองของจุด หน่วยงาน
-มุมมองของผู้รับบริการ *อารมณ์ประสบการณ์ด้านบวก ดีใจที่เจอเจ้าหน้าที่
ดีใจที่ได้มากินข้าวที่รพ. ปลอดภัย อยากนอนรพ.กับข้าวอร่อย สบายใจเมื่อเจอพยาบาลยิ้มหวาน สบายใจเมื่อเจอเจ้าหน้าที่ดี มีความสุขที่ได้มาเจอหมอรักษาหาย
รู้สึกโล่งได้มาทำฟันสักที
ดีใจบุคลากรสวย
ได้ข้อมูลครบถ้วน *อารมณ์ประสบการณ์ด้านลบ เสียใจ
เศร้าใจ หงุดหงิด หงุดหงิดเมื่อเจอเจ้าหน้าที่หงุดหงิด เบื่อเข้าคิวหลายรอบซับซ้อน เร่งรีบอยากเข้าห้องฉุกเฉิน
ไม่สบายตัว เวียนศรีษะแสงเข้าตา
ไม่สบายใจ
กังวล ถูกปฏิเสธ  กังวลต้องเสียตังค์ไหม
รพ.รือเสาะคนไข้เยอะจังรอคิวนาน
งงสับสนไม่รู้จะไปที่ไหน รู้สึกบอกไม่ถูกหาไม่เจอ รู้สึกโมโห  หมอไม่อยู่ต้องเดินไปเดินมา -เกิดนวัตกรรม Ruso  8  hrs  Happinometer

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 67 คน
ประกอบด้วย

1.แกนนำสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรือเสาะ(กลุ่มงานการพยาบาล, กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค,กลุ่มงานบริหารทั่วไป,กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์,กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม,กลุ่มงานบริการทางการแพทย์,กลุ่มงานทันตกรรม,กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู,กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและทางเลือก,กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์,กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ และกลุ่มงานรังสีวิทยา) 2.แกนนำเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆจากเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ(กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 2.รพ.สต.นาโอน 3.รพ.สต.บาตง 4.รพ.สต.โคกสะตอ 5.รพ.สต.เรียง 6.รพ.สต.ซือเลาะ 7.รพ.สต.บลูกาฮีเล 8.รพ.สต.สาวอ 9.รพ.สต.ือและห์ 10.รพ.สต.มะนังปันยัง 11.รพ.สต.บาโงกือเตะ 12.รพ.สต.ยือลาแป 13.รพ.สต.ตายา 14.รพ.สต.บูกิตจือแร 15.รพ.สต.ลาโละ 16.รพ.สต.อูยิ)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 lock_open