สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ

23 ธันวาคม 2561
นางนูรฮายาตี นิมะซานางนูรฮายาตี นิมะซา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน
 2. จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ
 3. สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. สรุปผลการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ แกนนำจากตัวแทนศาสนสถานตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป้าหมาย  แกนนำศาสนสถานต้นแบบเข้าร่วม 200 คน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม    อย่างน้อย 10 แห่ง ผลการดำเนินงาน  พบว่า  จำนวนแกนนำศาสนสถานต้นแบบวัด มัสยิดตำบลลาโละร่วมกิจกรรม  311 คน คิดเป็นร้อยละ 155 ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม  12 แห่ง
(มัสยิด 11 แห่ง  วัด 1 แห่ง)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1.การนำสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ได้แก่ 3ส.  3อ.  1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/3อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมที่ 3  สุขภาวะดีวิธีธรรม พื้นที่ดำเนินการ หมู่1 บ้านบือแรงหมู่ 8 บ้านไทยสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน สถานการณ์ (ปัญหา)  จากการพัฒนาศาสนาสถาน (มัสยิด ,วัด) ในพื้นที่เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ต่างๆสำหรับประชาชนในพื้นที่และได้มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเป็นคู่ขนานซึ่งได้พบปัญหาสุขภาพมานานซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและมีอัตราเพิ่มขึ้นและมีภาวะแทรกซ้อน จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ พบว่า ผู้ป่วยในพื้นที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดได้ จึงได้เกิดนวัตกรรมขึ้นมา

กระบวนการนวัตกรรม 1.มีการประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงาน 2.มีการให้ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิถีพุทธ วิถีอิสลาม 3.ใช้ศาสนสถานเป็นฐานร่วมดูแลสุขภาพ 4.ใช้หลักการ  3 ส.3 อ. 1 น. โดยใช้มิติ 3 ด้าน ด้านจิตวิญญาณ , ด้านสุขภาพกายใจ และด้านแบบแผนชีวิตและสังคม หมายเหตุ:  มิติด้านจิตวิญญาณ (สวดมนต์/ขอดุอาร์)  (สมาธิ/อิหม่าน)(สนทนาธรรม/นาซีฮัต)     มิติด้านสุขภาพกายใจ (อาหาร/อาหารบารอกัต) (อารมณ์/นัฟซู) (ออกกำลังกาย/อามานะห์)     มิติด้านแบบแผนชีวิต (นาฬิกาชีวิต/วิถีสุนนะ) 5.  นวัตกรรม 5.1เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ 5.2เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด) 5.3พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน 5.4พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม)  มัสยิด/บ้าน 5.5ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด) 6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 7.แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม โดยผู้ป่วย ,ญาติ 8.มีการติดตามการปฎิบัติกิจกรรม  โดยอสม. ที่รับผิดชอบทุกเดือน 9.มีการประเมินสุขภาพของผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุก๒ เดือน ผลที่เกิดขึ้น 1. เกิดแกนนำจัดการสุขภาพโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานวิถีธรรม 2 ชมรม
1.1ชมรมสุขภาวะดีวิถีธรรมวัดชนาราม จำนวนสมาชิก 28 คน 1.2ชมรมสุขภาวะดีวิถีธรรมมัสยิดบ้านบือแรง จำนวน 30 คน 2.เกิดศาสนสถานต้นแบบจัดการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตามสุขภาวะดีวิถีธรรม

การมีส่วนร่วมของนวัตกรรม 1.โรงพยาบาลรือเสาะ
2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ 4.องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 5.ผู้นำศาสนา 6.ผู้นำชุมชม 7.อาสาสมัครสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 311 คน จากที่ตั้งไว้ 311 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนศาสนสถานจากวัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 1. วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข
 2. มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง
 3. มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ
 4. มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ
 5. มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง
 6. มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ
 7. มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ
 8. มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์
 9. มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์
 10. มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี
 11. มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์
 12. มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 40,430.00 0.00 0.00 0.00 40,430.00 lock_open