สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการในอำเภอรือเสาะ25 ธันวาคม 2561
25
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญานตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการในอำเภอรือเสาะ
 3. สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. สรุปผลการดำเนินงาน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จ้ดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการสุขภาพในอำเภอรือเสาะ เป้าหมาย บุคลากรเข้าร่วม 100 คน หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรมร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน พบว่า

 • จำนวนหน่วยบริการสุขภาพในคปสอ.รือเสาะ 16 แห่ง
 • มีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 1. เกิดนวัตกรรม Ruso 8 hrs Happinometer
 2. การนำสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ 3ส. 3อ. 1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/3อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 ปรับพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามหลัก 3ส 3อ 1น ด้วยวิถีมุสลิม (กลุ่มงานแพทย์แผนไทย) วัตถุประสงค์
  • เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยนำหลักศาสนา และศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทย มาดูแลสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย   - ผู้ป่วย DM,HT/ญาติผู้ดูแล ขั้นตอนการดำเนิน
  • คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับ 3ส 3อ 1น ด้วยวิถีมุสลิม
  • ประเมิน และติดตามสุขภาพ 3 เดือน/ครั้ง สุขภาพวิถีธรรม

กิจกรรมที่ 2 สวดมนต์ นั่งสมาธิ สนธนาธรรม (ชมรมพุทธ)
วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยนำหลักศาสนาพุทธ มาดูแลสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย   - เจ้าหน้าที่/ผู้ป่วย ที่นับถือศาสนาพุทธ ขั้นตอนการดำเนินงาน   - คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง   - ให้ความรู้เกี่ยวกับ 3ส 3อ 1น ด้วยวิถีพุทธ
  - สวดมนต์นั่งสมาธิ สนธนาธรรม ทุกวันพุทธ   - ประเมิน และติดตามสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง 3. เกิดนวัตกรรมฟันดีวิถีกำปง,ธนาคารดิน เป็นต้น 4. เกิดแนวปฏิบัติในการจัดระบบบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 4.1 การตรวจ/การปฏิบัติพยาบาล ที่ต้องสัมผัสร่างกาย หรือถูกเนื้อต้องตัวจากเพศตรงข้าม คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -แนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่สอดคล้องกับมิติพหุวัฒนธรรม และบริบทชุมชนโดยทีมคร่อมสายงานคุณภาพ ETH -แนวทางการจัดที่นั่งสำหรับ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี แผนกผู้ป่วยนอก และ อาคารเวชปฏิบัติครอบครัว - แนวทางการจัดการห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แผนกรังสี -แนวทางการจัดการเปลี่ยนชุดรับบริการ แผนกแพทย์แผนไทย -การจัดชุดกางเกงสำหรับการตรวจภายใน แผนกเวชปฏิบัติ -นวัตกรรมเสื้อพิทักษ์สิทธิ์ แผนกกายภาพบำบัด
4.2 การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ การปฏิบัติกิจทางศาสนา คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล
- มีเอกสารแนวทางการดูแลผู้ป่วยประกอบศาสนกิจละหมาดขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดย ทีมนำทางคลินิก PCT โรงพยาบาลรือเสาะ -คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยสูติกรรมวิถีอิสลามแผนกสูติกรรม -แนวทางการเยี่ยมผู้ป่วยวิถีอิสลาม -ระเบียบปฏิบัติเรื่อง พฤติกรรมบริการ ที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามโรงพยาบาลรือเสาะ โดยทีมนำทางทางคลินิก - คู่มือการดำเนินงานสมาธิบำบัด โดย แผนกแพทย์แผนไทย - คู่มือการการดูแลด้านจิตวิญญาณ การรักษาสมาธิละหมาด โดยผ่านการละหมาด โดย แผนกแพทย์แผนไทย
4.3 การจัดการด้านอาหาร คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -คู่มือมาตรฐานอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล -เมนูอาหาร ตามบริบทชุมชน และเมนูอาหารงานบุญตามสุขภาพดีวิถีธรรม 3ส 3 อ1 น. สำหรับครอบครัว วัด มัสยิด
4.4 การช่วยเหลือ/ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีอิสลาม และพุทธ โดย ทีม paliative care
- แนวทางการชันสูตรศพ และการจัดการศพตามวิถีอิสลาม โดย ทีมอุบัติเหตุฉุกเฉิน
4.5 การบริการสุขภาพในเทศกาล หรือ วาระพิเศษทางศาสนา
คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ -แนวทางการดูแลผู้ป่วยถือศีลอดสำหรับผู้ป่วยทั่วไป และกลุ่มพิเศษ -แนวทางการดูแลสุขภาพดีวิถีธรรม 3ส. 3อ. 1น.โดยเฉพาะในงานบุญต่างๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 1. แกนนำบุคลากร จากสถานบริการ รพ.สต. จำนวน 15 แห่ง
 2. แกนนำบุคลากรจากสถานบริการ รพ.รือเสาะจ 1 แห่ง (ประกอบด้วยกลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาลรือเสาะ อาทิเช่น กลุ่มการพยาบาล,กลุ่มงานทันตกรรม,กลุ่มงานรังสี,กลุ่มงานชันสูตร,กลุ่มงานปฐมภูมิ,กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เป็นต้น) รวม 16 แห่ง
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มุมมอง ความสุขของผู้ให้
ความแตกต่าง คือโอกาส ความขาดแคลนไม่ใช่อุปสรรค การเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ และแลกเปลี่ยนจากมุมมองอื่นๆ


circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ23 ธันวาคม 2561
23
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเพื่อให้ภาคีเครือข่ายเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาวะวิถีธรรมในมิติบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน
 2. จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ
 3. สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. สรุปผลการดำเนินงาน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ แกนนำจากตัวแทนศาสนสถานตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป้าหมาย  แกนนำศาสนสถานต้นแบบเข้าร่วม 200 คน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม    อย่างน้อย 10 แห่ง ผลการดำเนินงาน  พบว่า  จำนวนแกนนำศาสนสถานต้นแบบวัด มัสยิดตำบลลาโละร่วมกิจกรรม  311 คน คิดเป็นร้อยละ 155 ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม  12 แห่ง
(มัสยิด 11 แห่ง  วัด 1 แห่ง)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1.การนำสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ได้แก่ 3ส.  3อ.  1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/3อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมที่ 3  สุขภาวะดีวิธีธรรม พื้นที่ดำเนินการ หมู่1 บ้านบือแรงหมู่ 8 บ้านไทยสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน สถานการณ์ (ปัญหา)  จากการพัฒนาศาสนาสถาน (มัสยิด ,วัด) ในพื้นที่เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ต่างๆสำหรับประชาชนในพื้นที่และได้มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเป็นคู่ขนานซึ่งได้พบปัญหาสุขภาพมานานซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและมีอัตราเพิ่มขึ้นและมีภาวะแทรกซ้อน จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ พบว่า ผู้ป่วยในพื้นที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดได้ จึงได้เกิดนวัตกรรมขึ้นมา

กระบวนการนวัตกรรม 1.มีการประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงาน 2.มีการให้ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิถีพุทธ วิถีอิสลาม 3.ใช้ศาสนสถานเป็นฐานร่วมดูแลสุขภาพ 4.ใช้หลักการ  3 ส.3 อ. 1 น. โดยใช้มิติ 3 ด้าน ด้านจิตวิญญาณ , ด้านสุขภาพกายใจ และด้านแบบแผนชีวิตและสังคม หมายเหตุ:  มิติด้านจิตวิญญาณ (สวดมนต์/ขอดุอาร์)  (สมาธิ/อิหม่าน)(สนทนาธรรม/นาซีฮัต)     มิติด้านสุขภาพกายใจ (อาหาร/อาหารบารอกัต) (อารมณ์/นัฟซู) (ออกกำลังกาย/อามานะห์)     มิติด้านแบบแผนชีวิต (นาฬิกาชีวิต/วิถีสุนนะ) 5.  นวัตกรรม 5.1เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ 5.2เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด) 5.3พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน 5.4พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม)  มัสยิด/บ้าน 5.5ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด) 6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 7.แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม โดยผู้ป่วย ,ญาติ 8.มีการติดตามการปฎิบัติกิจกรรม  โดยอสม. ที่รับผิดชอบทุกเดือน 9.มีการประเมินสุขภาพของผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุก๒ เดือน ผลที่เกิดขึ้น 1. เกิดแกนนำจัดการสุขภาพโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานวิถีธรรม 2 ชมรม
1.1ชมรมสุขภาวะดีวิถีธรรมวัดชนาราม จำนวนสมาชิก 28 คน 1.2ชมรมสุขภาวะดีวิถีธรรมมัสยิดบ้านบือแรง จำนวน 30 คน 2.เกิดศาสนสถานต้นแบบจัดการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตามสุขภาวะดีวิถีธรรม

การมีส่วนร่วมของนวัตกรรม 1.โรงพยาบาลรือเสาะ
2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ 4.องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 5.ผู้นำศาสนา 6.ผู้นำชุมชม 7.อาสาสมัครสาธารณสุข

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 311 คน จากที่ตั้งไว้ 311 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนศาสนสถานจากวัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 1. วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข
 2. มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง
 3. มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ
 4. มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ
 5. มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง
 6. มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ
 7. มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ
 8. มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์
 9. มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์
 10. มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี
 11. มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์
 12. มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 219 ธันวาคม 2561
19
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเพื่อให้สถานบริการ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญานตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงาน 2.ลงเยี่ยมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม วัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส รอบที่ 2 3.สรุปผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการประเมิน ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 2 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน  พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลที่ได้รับ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5. ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว  และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด  และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 2.1การนำสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ได้แก่ 3ส.  3อ.  1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/3อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 2.2เกิดนวัตกรรม 1.เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ 2.เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด) 3.พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน                         4.พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม)  มัสยิด/บ้าน 5.ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด)                         6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 2.3เกิดธรรมนูญสุขภาวะ วัด และ มัสยิด ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 29 คน จากที่ตั้งไว้ 29 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนศาสนสถานจากวัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข
2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง
3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ
4.มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง
6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ
7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ
8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์
9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์
10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์
12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 218 ธันวาคม 2561
18
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญานตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงาน 2.ลงเยี่ยมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม วัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส รอบที่ 2 3.สรุปผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการประเมิน ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 2 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลที่ได้รับ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5. ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 2.1การนำสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ 3ส. 3อ. 1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/3อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 2.2 เกิดนวัตกรรม 1.เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ 2.เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด) 3.พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน             4.พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม) มัสยิด/บ้าน 5.ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด)             6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 2.3เกิดธรรมนูญสุขภาวะ วัด และ มัสยิด ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนศาสนสถานจากวัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข
2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง
3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ
4.มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง
6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ
7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ
8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์
9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์
10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์
12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรสาธารณสุขอำเภอรือเสาะเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 229 ตุลาคม 2561
29
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรมการ 2.ลงเยี่ยหน้างานเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 2 3.สรุปผลการลงเยี่ยมหน้างาน รอบที่ 2

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรมรอบที่  2
เป้าหมาย บุคลากรเข้าร่วม 67 คน (หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80)( กลุ่มงานของโรงพยาบาลรือเสาะร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 )
            ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนหน่วยบริการสุขภาพในคปสอ.รือเสาะ 16 แห่งร่วมกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 , กลุ่มงานจากโรงพยาบาลรือเสาะ จำนวน 12 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว  และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด  และด้านประโยชน์สาธารณะ 1.1ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พหุวัฒนธรรม ดังนี้
        -บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีความสุข
      -เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา - บุคลากรตรงต่อเวลา - บุคลากรกินอิ่ม นอนหลับ -บุคลากรสุขภาพดี สามารถดูแลตนเองได้ ตามวิถีชุมชน -เสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรด้านการให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน - สร้างรอยยิ้มในระหว่างการทำงาน ให้ตัวเองมีความสุขกับทุกวันทำงาน - ผู้รับบริการพึงพอใจ การรับบริการให้มากที่สุด - มีเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมในการทำงาน -ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น การได้รับการคัดกรองโรคเรื้อรัง มาเร็ว การฉีดวัคซีน การรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น -ประชาชนสามารถเป็นต้นแบบในการดูแลตนเอง ในแต่ละกลุ่มโรค (Model) -มีระบบการทำงานและการจัดการอย่างชัดเจนตามแนวทางที่กำหนด -บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีม -บุคลากรหวังว่าจะเข้าใจ พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น -บุคลากรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย -สถานที่ทำงานมีระบบความปลอดภัย -การให้บริการที่สอดคล้องกับความเชื่อ วัฒนธรรมของผู้รับบริการ -ให้บริการผู้ป่วยแบบพหุวัฒนธรรมโดยผู้ป่วยไม่ร้องเรียน -อยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์ 2.ด้านองค์กรสุขภาพ การจัดการนวัตกรรม มีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรม 2.1ประสบการณ์ One day Experiences
-มุมมองของจุด หน่วยงาน
-มุมมองของผู้รับบริการ *อารมณ์ประสบการณ์ด้านบวก ดีใจที่เจอเจ้าหน้าที่
ดีใจที่ได้มากินข้าวที่รพ. ปลอดภัย อยากนอนรพ.กับข้าวอร่อย สบายใจเมื่อเจอพยาบาลยิ้มหวาน สบายใจเมื่อเจอเจ้าหน้าที่ดี มีความสุขที่ได้มาเจอหมอรักษาหาย
รู้สึกโล่งได้มาทำฟันสักที
ดีใจบุคลากรสวย
ได้ข้อมูลครบถ้วน *อารมณ์ประสบการณ์ด้านลบ เสียใจ
เศร้าใจ หงุดหงิด หงุดหงิดเมื่อเจอเจ้าหน้าที่หงุดหงิด เบื่อเข้าคิวหลายรอบซับซ้อน เร่งรีบอยากเข้าห้องฉุกเฉิน
ไม่สบายตัว เวียนศรีษะแสงเข้าตา
ไม่สบายใจ
กังวล ถูกปฏิเสธ  กังวลต้องเสียตังค์ไหม
รพ.รือเสาะคนไข้เยอะจังรอคิวนาน
งงสับสนไม่รู้จะไปที่ไหน รู้สึกบอกไม่ถูกหาไม่เจอ รู้สึกโมโห  หมอไม่อยู่ต้องเดินไปเดินมา -เกิดนวัตกรรม Ruso  8  hrs  Happinometer

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 67 คน
ประกอบด้วย

1.แกนนำสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรือเสาะ(กลุ่มงานการพยาบาล, กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค,กลุ่มงานบริหารทั่วไป,กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์,กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม,กลุ่มงานบริการทางการแพทย์,กลุ่มงานทันตกรรม,กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู,กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและทางเลือก,กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์,กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ และกลุ่มงานรังสีวิทยา) 2.แกนนำเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆจากเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ(กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 2.รพ.สต.นาโอน 3.รพ.สต.บาตง 4.รพ.สต.โคกสะตอ 5.รพ.สต.เรียง 6.รพ.สต.ซือเลาะ 7.รพ.สต.บลูกาฮีเล 8.รพ.สต.สาวอ 9.รพ.สต.ือและห์ 10.รพ.สต.มะนังปันยัง 11.รพ.สต.บาโงกือเตะ 12.รพ.สต.ยือลาแป 13.รพ.สต.ตายา 14.รพ.สต.บูกิตจือแร 15.รพ.สต.ลาโละ 16.รพ.สต.อูยิ)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรสาธารณสุขอำเภอรือเสาะเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 229 ตุลาคม 2561
29
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรมการ 2.ลงเยี่ยหน้างานเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 2 3.สรุปผลการลงเยี่ยมหน้างาน รอบที่ 2

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรมรอบที่  2
เป้าหมาย บุคลากรเข้าร่วม 67 คน (หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80)( กลุ่มงานของโรงพยาบาลรือเสาะร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 )
            ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนหน่วยบริการสุขภาพในคปสอ.รือเสาะ 16 แห่งร่วมกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 , กลุ่มงานจากโรงพยาบาลรือเสาะ จำนวน 12 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลลัพธ์ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว  และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด  และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรสุขภาพ การจัดการนวัตกรรม มีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรม 3. ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 67 คน
ประกอบด้วย

1.แกนนำสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรือเสาะ(กลุ่มงานการพยาบาล, กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค,กลุ่มงานบริหารทั่วไป,กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์,กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม,กลุ่มงานบริการทางการแพทย์,กลุ่มงานทันตกรรม,กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู,กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและทางเลือก,กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์,กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ และกลุ่มงานรังสีวิทยา) 2.แกนนำเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆจากเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ(กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 2.รพ.สต.นาโอน 3.รพ.สต.บาตง 4.รพ.สต.โคกสะตอ 5.รพ.สต.เรียง 6.รพ.สต.ซือเลาะ 7.รพ.สต.บลูกาฮีเล 8.รพ.สต.สาวอ 9.รพ.สต.ือและห์ 10.รพ.สต.มะนังปันยัง 11.รพ.สต.บาโงกือเตะ 12.รพ.สต.ยือลาแป 13.รพ.สต.ตายา 14.รพ.สต.บูกิตจือแร 15.รพ.สต.ลาโละ 16.รพ.สต.อูยิ)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 224 ตุลาคม 2561
24
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรการ 2.ลงเยี่ยมหน้างานครั้งที่ 2 3.สรุปประเด็นการลงเยี่ยม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการประเมิน ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 2 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน  พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลที่ได้รับ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5. ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว  และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด  และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 2.1การนำสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ได้แก่ 3ส.  3อ.  1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 2.2 เกิดนวัตกรรม     1.เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ       2.เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด)         3.พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน                         4.พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม)  มัสยิด/บ้าน 5.ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด)                         6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 2.3 เกิดธรรมนูญสุขภาวะ วัด และ มัสยิด ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 38 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

1.วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 224 ตุลาคม 2561
24
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรการ 2.ลงเยี่ยมหน้างานครั้งที่ 2 3.สรุปประเด็นการลงเยี่ยม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการประเมิน ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 2 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน  พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลที่ได้รับ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5. ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว  และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด  และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 2.1การนำสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ได้แก่ 3ส.  3อ.  1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 2.2 เกิดนวัตกรรม     1.เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ       2.เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด)         3.พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน                         4.พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม)  มัสยิด/บ้าน 5.ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด)                         6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 2.3 เกิดธรรมนูญสุขภาวะ วัด และ มัสยิด ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

1.วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 224 ตุลาคม 2561
24
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรการ 2.ลงเยี่ยมหน้างานครั้งที่ 2 3.สรุปประเด็นการลงเยี่ยม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการประเมิน ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 2 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน  พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลที่ได้รับ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5. ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว  และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด  และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 2.1การนำสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ได้แก่ 3ส.  3อ.  1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 2.2 เกิดนวัตกรรม     1.เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ       2.เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด)         3.พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน                         4.พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม)  มัสยิด/บ้าน 5.ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด)                         6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 2.3 เกิดธรรมนูญสุขภาวะ วัด และ มัสยิด ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 38 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

1.วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 224 ตุลาคม 2561
24
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรการ 2.ลงเยี่ยมหน้างานครั้งที่ 2 3.สรุปประเด็นการลงเยี่ยม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการประเมิน ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 2 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน  พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลที่ได้รับ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5. ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว  และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด  และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 2.1การนำสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ได้แก่ 3ส.  3อ.  1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 2.2 เกิดนวัตกรรม     1.เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ       2.เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด)         3.พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน                         4.พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม)  มัสยิด/บ้าน 5.ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด)                         6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 2.3 เกิดธรรมนูญสุขภาวะ วัด และ มัสยิด ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 33 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

1.วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มากจนเกินไป

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยียมหน้างานแกนนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 126 กันยายน 2561
26
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้สถานบริการ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญานตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรการ
2.ลงเยี่ยมหน้างานครั้งที่ 1
3.สรุปประเด็นการลงเยี่ยม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 1 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลที่ได้รับ 1.ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา ด้านผู้สืบทอด และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

1.วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไ่ม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยียมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 125 กันยายน 2561
25
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรมการ 2.ลงเยี่ยมหน้างานแกนนำศาสนสถานสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 2 3.สรุปผลการลงเยี่ยม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 1 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลที่ได้รับ 1.ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา ด้านผู้สืบทอด และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในวัดและมัสยิด อำเภอรือเสาะ1.วัดชนาราม ม.8 บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2 บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3 บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4 บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4 บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5 บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5 บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6 บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7 บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9 บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยียมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 125 กันยายน 2561
25
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรมการ 2.ลงเยี่ยมหน้างานแกนนำศาสนสถานสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 2 3.สรุปผลการลงเยี่ยม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 1 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลที่ได้รับ 1.ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา ด้านผู้สืบทอด และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในวัดและมัสยิด อำเภอรือเสาะ1.วัดชนาราม ม.8 บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2 บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3 บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4 บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4 บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5 บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5 บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6 บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7 บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9 บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยียมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 125 กันยายน 2561
25
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรมการ 2.ลงเยี่ยมหน้างานแกนนำศาสนสถานสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 2 3.สรุปผลการลงเยี่ยม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 1 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลที่ได้รับ 1.ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา ด้านผู้สืบทอด และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในวัดและมัสยิด อำเภอรือเสาะ1.วัดชนาราม ม.8 บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2 บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3 บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4 บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4 บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5 บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5 บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6 บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7 บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9 บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรมรอบที่ 120 กันยายน 2561
20
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรการโครงการ 2.ลงเยี่ยมหน้างานเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 1 3.สรุปผลการลงเยี่ยหน้างาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 1
เป้าหมาย บุคลากรเข้าร่วม 67 คน (หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80)( กลุ่มงานของโรงพยาบาลรือเสาะร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ) ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนหน่วยบริการสุขภาพในคปสอ.รือเสาะ 16 แห่งร่วมกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 , กลุ่มงานจากโรงพยาบาลรือเสาะ จำนวน 12 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 100


ผลลัพธ์ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรสุขภาพ การจัดการนวัตกรรม มีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 67 คน
ประกอบด้วย

1.ตัวแทนแกนนำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆจากโรงพยาบาลรือเสาะ(กลุ่มงานการพยาบาล ,กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ,กลุ่มงานบริหารทั่วไป ,กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ,กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ,กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ ,กลุ่มงานทันตกรรม ,กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ,กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและทางเลือก ,กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ,กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ ,กลุ่มงานรังสีวิทยา) 2.ตัวแทนแกนนำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆจากเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ,รพ.สต.นาโอน ,รพ.สต.บาตง ,รพ.สต.โคกสะตอ ,รพ.สต.เรียง ,รพ.สต.ซือเลาะ ,รพ.สต.บลูกาฮีเล ,รพ.สต.สาวอ ,รพ.สต.ือและห์ ,รพ.สต.มะนังปันยัง ,รพ.สต.บาโงกือเตะ ,รพ.สต.ยือลาแป ,รพ.สต.ตายา ,รพ.สต.บูกิตจือแร ,รพ.สต.ลาโละ ,รพ.สต.อูยิ)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มากจนเกินไป

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรมรอบที่ 120 กันยายน 2561
20
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรการโครงการ 2.ลงเยี่ยมหน้างานเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาบริการสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 1 3.สรุปผลการลงเยี่ยหน้างาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ลงเยี่ยมหน้างานบุคลากรเพื่อรับทราบประเด็นกรอบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม รอบที่ 1
เป้าหมาย บุคลากรเข้าร่วม 67 คน (หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80)( กลุ่มงานของโรงพยาบาลรือเสาะร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ) ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนหน่วยบริการสุขภาพในคปสอ.รือเสาะ 16 แห่งร่วมกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 , กลุ่มงานจากโรงพยาบาลรือเสาะ จำนวน 12 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด และด้านประโยชน์สาธารณะ 1.1ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พหุวัฒนธรรม ดังนี้
    -บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีความสุข
  -เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา - บุคลากรตรงต่อเวลา - บุคลากรกินอิ่ม นอนหลับ -บุคลากรสุขภาพดี สามารถดูแลตนเองได้ ตามวิถีชุมชน -เสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรด้านการให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน - สร้างรอยยิ้มในระหว่างการทำงาน ให้ตัวเองมีความสุขกับทุกวันทำงาน - ผู้รับบริการพึงพอใจ การรับบริการให้มากที่สุด - มีเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมในการทำงาน -ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น การได้รับการคัดกรองโรคเรื้อรัง มาเร็ว การฉีดวัคซีน การรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น -ประชาชนสามารถเป็นต้นแบบในการดูแลตนเอง ในแต่ละกลุ่มโรค (Model) -มีระบบการทำงานและการจัดการอย่างชัดเจนตามแนวทางที่กำหนด -บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีม -บุคลากรหวังว่าจะเข้าใจ พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น -บุคลากรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย -สถานที่ทำงานมีระบบความปลอดภัย -การให้บริการที่สอดคล้องกับความเชื่อ วัฒนธรรมของผู้รับบริการ -ให้บริการผู้ป่วยแบบพหุวัฒนธรรมโดยผู้ป่วยไม่ร้องเรียน -อยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์ 2.ด้านองค์กรสุขภาพ การจัดการนวัตกรรม มีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรม 2.1ประสบการณ์ One day Experiences
-มุมมองของจุด หน่วยงาน
-มุมมองของผู้รับบริการ *อารมณ์ประสบการณ์ด้านบวก ดีใจที่เจอเจ้าหน้าที่
ดีใจที่ได้มากินข้าวที่รพ. ปลอดภัย อยากนอนรพ.กับข้าวอร่อย สบายใจเมื่อเจอพยาบาลยิ้มหวาน สบายใจเมื่อเจอเจ้าหน้าที่ดี มีความสุขที่ได้มาเจอหมอรักษาหาย
รู้สึกโล่งได้มาทำฟันสักที
ดีใจบุคลากรสวย
ได้ข้อมูลครบถ้วน *อารมณ์ประสบการณ์ด้านลบ เสียใจ
เศร้าใจ หงุดหงิด หงุดหงิดเมื่อเจอเจ้าหน้าที่หงุดหงิด เบื่อเข้าคิวหลายรอบซับซ้อน เร่งรีบอยากเข้าห้องฉุกเฉิน
ไม่สบายตัว เวียนศรีษะแสงเข้าตา
ไม่สบายใจ
กังวล ถูกปฏิเสธ กังวลต้องเสียตังค์ไหม
รพ.รือเสาะคนไข้เยอะจังรอคิวนาน
งงสับสนไม่รู้จะไปที่ไหน รู้สึกบอกไม่ถูกหาไม่เจอ รู้สึกโมโห หมอไม่อยู่ต้องเดินไปเดินมา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 48 คน จากที่ตั้งไว้ 67 คน
ประกอบด้วย

1.ตัวแทนแกนนำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆจากโรงพยาบาลรือเสาะ 2.ตัวแทนแกนนำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆจากเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มากจนเกินไป

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

18 กันยายน 2561
18
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณตามบริบทพหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตัวแทนแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในวัดและมัสยิด อำเภอรือเสาะกลุ่มเป้าหมาย ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.วัดชนาราม ม.8 บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2 บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3 บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4 บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4 บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5 บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5 บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6 บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7 บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9 บ้านพงยือติ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯจากหน่วยบริการสุขภาพอำเภอรือเสาะและกลุ่มงานของโรงพยาบาลรือเสาะเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯจากแกนนำศาสนสถานอำเภอรือเสาะเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100

ผลที่เกิดขึ้น 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรสุขภาพ การจัดการนวัตกรรม มีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรม 3. ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 33 คน จากที่ตั้งไว้ 33 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในวัดและมัสยิด อำเภอรือเสาะกลุ่มเป้าหมาย ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.วัดชนาราม ม.8 บ้านไทยสุข 2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2 บ้านบูเกะนากอ 4.มัสยิดบ้านอีนอม.3 บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4 บ้านรีเยง 6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4 บ้านอูยิ 7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5 บ้านลาโละ 8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5 บ้านบาโละห์ 9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6 บ้านไอร์บูโละห์ 10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7 บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9 บ้านพงยือติ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มากจนเกินไป จึงได้จัดประชุมเป็นกลุ่มๆ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไ่ม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่ 523 มีนาคม 2561
23
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม     

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมชี้แจง
2.อบรมให้ความรู้ 3.จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.สรุปผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การจัดอบรมบุคลากรสุขภาวะวิถีธรรม เป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 350 คน ( บุคลากรได้รับการอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) การอบรมแบ่งเป็น 5 รุ่น
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนบุคลากรจากรพ.รือเสาะ สสอ.และ รพสต. เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 297 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85

ผลลัพธ์ กรอบเนื้อหาหลักการดำเนินกิจกรรม จะแบ่งเป็น 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 1.มิติกรอบกิจกรรม (INPUT)
2.มิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) 3.มิติความยั่งยืน (IMPACT) กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมการรู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น 2. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินชีวิต 3. กิจกรรมการสร้างคุณค่า 4. กิจกรรมจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น (มิติเร่งด่วน มิติที่เป็นปัญหา และมิติเติมเต็มอื่นๆ) 5. กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต 6. กิจกรรมการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 7. กิจกรรมการวางแผนชีวิตโดยใช้ 9 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพดี ,มิติผ่อนคลาย,มิติน้ำใจดี,มิติจิตวิญญาณดี,มิติครอบครัวดี,มิติสังคมดี,มิติใฝ่รู้ดี,มิติสุขภาพเงินดี,มิติการงานดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 47 คน จากที่ตั้งไว้ 47 คน
ประกอบด้วย

บุคลากสาธารณสุข จาก โรงพยาบาลรือเสาะ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน47 คน 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่ 422 มีนาคม 2561
22
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมชี้แจง 2.อบรมให้ความรู้ 3.จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ผลผลิต การจัดอบรมบุคลากรสุขภาวะวิถีธรรม เป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 350 คน ( บุคลากรได้รับการอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) การอบรมแบ่งเป็น 5 รุ่น
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนบุคลากรจากรพ.รือเสาะ สสอ.และ รพสต. เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 297 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85

ผลลัพธ์ กรอบเนื้อหาหลักการดำเนินกิจกรรม จะแบ่งเป็น 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 1.มิติกรอบกิจกรรม (INPUT)
2.มิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) 3.มิติความยั่งยืน (IMPACT) กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมการรู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น 2. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินชีวิต 3. กิจกรรมการสร้างคุณค่า 4. กิจกรรมจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น (มิติเร่งด่วน มิติที่เป็นปัญหา และมิติเติมเต็มอื่นๆ) 5. กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต 6. กิจกรรมการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 7. กิจกรรมการวางแผนชีวิตโดยใช้ 9 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพดี ,มิติผ่อนคลาย,มิติน้ำใจดี,มิติจิตวิญญาณดี,มิติครอบครัวดี,มิติสังคมดี,มิติใฝ่รู้ดี,มิติสุขภาพเงินดี,มิติการงานดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 58 คน จากที่ตั้งไว้ 58 คน
ประกอบด้วย

บุคลากสาธารณสุข จาก โรงพยาบาลรือเสาะ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน58 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่321 มีนาคม 2561
21
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมชี้แจง 2.อบรมให้ความรู้ 3.จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การจัดอบรมบุคลากรสุขภาวะวิถีธรรม เป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 350 คน ( บุคลากรได้รับการอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) การอบรมแบ่งเป็น 5 รุ่น
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนบุคลากรจากรพ.รือเสาะ สสอ.และ รพสต. เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 297 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85

ผลลัพธ์ กรอบเนื้อหาหลักการดำเนินกิจกรรม จะแบ่งเป็น 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 1.มิติกรอบกิจกรรม (INPUT)
2.มิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) 3.มิติความยั่งยืน (IMPACT) กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมการรู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น 2. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินชีวิต 3. กิจกรรมการสร้างคุณค่า 4. กิจกรรมจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น (มิติเร่งด่วน มิติที่เป็นปัญหา และมิติเติมเต็มอื่นๆ) 5. กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต 6. กิจกรรมการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 7. กิจกรรมการวางแผนชีวิตโดยใช้ 9 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพดี ,มิติผ่อนคลาย,มิติน้ำใจดี,มิติจิตวิญญาณดี,มิติครอบครัวดี,มิติสังคมดี,มิติใฝ่รู้ดี,มิติสุขภาพเงินดี,มิติการงานดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 63 คน จากที่ตั้งไว้ 63 คน
ประกอบด้วย

บุคลากสาธารณสุข จาก โรงพยาบาลรือเสาะ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 63 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่220 มีนาคม 2561
20
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมชี้แจง 2.อบรมให้ความรู้ 3.จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การจัดอบรมบุคลากรสุขภาวะวิถีธรรม เป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 350 คน ( บุคลากรได้รับการอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) การอบรมแบ่งเป็น 5 รุ่น
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนบุคลากรจากรพ.รือเสาะ สสอ.และ รพสต. เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 297 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85

ผลลัพธ์ กรอบเนื้อหาหลักการดำเนินกิจกรรม จะแบ่งเป็น 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 1.มิติกรอบกิจกรรม (INPUT)
2.มิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) 3.มิติความยั่งยืน (IMPACT) กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมการรู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น 2. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินชีวิต 3. กิจกรรมการสร้างคุณค่า 4. กิจกรรมจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น (มิติเร่งด่วน มิติที่เป็นปัญหา และมิติเติมเต็มอื่นๆ) 5. กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต 6. กิจกรรมการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 7. กิจกรรมการวางแผนชีวิตโดยใช้ 9 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพดี ,มิติผ่อนคลาย,มิติน้ำใจดี,มิติจิตวิญญาณดี,มิติครอบครัวดี,มิติสังคมดี,มิติใฝ่รู้ดี,มิติสุขภาพเงินดี,มิติการงานดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 62 คน จากที่ตั้งไว้ 62 คน
ประกอบด้วย

-บุคลากสาธารณสุข จาก โรงพยาบาลรือเสาะ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 62 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อบรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอรือเสาะ รุ่นที่119 มีนาคม 2561
19
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมชี้แจง 2.อบรมให้ความรู้ 3.จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การจัดอบรมบุคลากรสุขภาวะวิถีธรรม เป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 350 คน ( บุคลากรได้รับการอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) การอบรมแบ่งเป็น 5 รุ่น
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนบุคลากรจากรพ.รือเสาะ สสอ.และ รพสต. เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 297 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85

ผลลัพธ์ กรอบเนื้อหาหลักการดำเนินกิจกรรม จะแบ่งเป็น 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 1.มิติกรอบกิจกรรม (INPUT)
2.มิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) 3.มิติความยั่งยืน (IMPACT) กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมการรู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น 2. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินชีวิต 3. กิจกรรมการสร้างคุณค่า 4. กิจกรรมจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น (มิติเร่งด่วน มิติที่เป็นปัญหา และมิติเติมเต็มอื่นๆ) 5. กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต 6. กิจกรรมการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 7. กิจกรรมการวางแผนชีวิตโดยใช้ 9 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพดี ,มิติผ่อนคลาย,มิติน้ำใจดี,มิติจิตวิญญาณดี,มิติครอบครัวดี,มิติสังคมดี,มิติใฝ่รู้ดี,มิติสุขภาพเงินดี,มิติการงานดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 67 คน จากที่ตั้งไว้ 67 คน
ประกอบด้วย

-บุคลากสาธารณสุข จาก โรงพยาบาลรือเสาะ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 67 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถาน(วัดชนาราม บ้านไทสุข)9 มีนาคม 2561
9
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้แกนนำสุขภาพ มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมชี้แจง 2.อบรมให้ความรู้ 3.จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การจัดอบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถานสุขภาวะวิถีธรรม
เป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 200 คน (แกนนำสุขภาพจากศาสนสถานร่วมกิจกรรมอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ร้อยละ 80)
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนตัวแทนแกนนำศาสนสถานจากวัด และ มัสยิด ตำบลลาโละ เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 176 คน คิดเป็นร้อยละ 88
(ตัวแทนแกนนำจาก วัดชนาราม บ้านไทสุข ต.ลาโละ เข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ) (ตัวแทนแกนนำจาก มัสยิด ต.ลาโละ อ.รือเสาะเข้ารับการอบรม  จำนวน 142คน คิดเป็นร้อยละ 94.6)

ผลลัพธ์ กรอบเนื้อหาหลักการดำเนินกิจกรรม จะแบ่งเป็น 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 1.มิติกรอบกิจกรรม (INPUT)
2.มิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) 3.มิติความยั่งยืน (IMPACT) กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมการรู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น 2. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินชีวิต 3. กิจกรรมการสร้างคุณค่า 4. กิจกรรมจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น (มิติเร่งด่วน มิติที่เป็นปัญหา และมิติเติมเต็มอื่นๆ) 5. กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต 6. กิจกรรมการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 7. กิจกรรมการวางแผนชีวิตโดยใช้ 9 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพดี ,มิติผ่อนคลาย,มิติน้ำใจดี,มิติจิตวิญญาณดี,มิติครอบครัวดี,มิติสังคมดี,มิติใฝ่รู้ดี,มิติสุขภาพเงินดี,มิติการงานดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 34 คน จากที่ตั้งไว้ 34 คน
ประกอบด้วย

แกนนำจากตัวแทนศาสนสถาน วัดชนาราม ม.8 บ้านไทสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน  34 คน 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถาน(มัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ)7 มีนาคม 2561
7
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางนูรฮายาตี นิมะซา
circle
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้แกนนำสุขภาพ มีองค์ความรู้ และทักษะสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่สอดคล้องกับมิติบริบทพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมชี้แจง 2.จัดอบรมแกนนำสุขภาพ 3.จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การจัดอบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถานสุขภาวะวิถีธรรม
เป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 200 คน (แกนนำสุขภาพจากศาสนสถานร่วมกิจกรรมอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ร้อยละ 80)
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนตัวแทนแกนนำศาสนสถานจากวัด และ มัสยิด ตำบลลาโละ เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 176 คน คิดเป็นร้อยละ 88
(ตัวแทนแกนนำจาก วัดชนาราม บ้านไทสุข ต.ลาโละ เข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ) (ตัวแทนแกนนำจาก มัสยิด ต.ลาโละ อ.รือเสาะเข้ารับการอบรม  จำนวน 142คน คิดเป็นร้อยละ 94.6)


ผลลัพธ์ กรอบเนื้อหาหลักการดำเนินกิจกรรม จะแบ่งเป็น 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 1.มิติกรอบกิจกรรม (INPUT)
2.มิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) 3.มิติความยั่งยืน (IMPACT) กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมการรู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น 2. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินชีวิต 3. กิจกรรมการสร้างคุณค่า 4. กิจกรรมจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น (มิติเร่งด่วน มิติที่เป็นปัญหา และมิติเติมเต็มอื่นๆ) 5. กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต 6. กิจกรรมการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 7. กิจกรรมการวางแผนชีวิตโดยใช้ 9 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพดี ,มิติผ่อนคลาย,มิติน้ำใจดี,มิติจิตวิญญาณดี,มิติครอบครัวดี,มิติสังคมดี,มิติใฝ่รู้ดี,มิติสุขภาพเงินดี,มิติการงานดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 142 คน จากที่ตั้งไว้ 142 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มแกนนำตัวแทนศาสนสถานจากมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จำนวน 142 คน จากมัสยิดต่างๆในตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 2.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2 บ้านบูเกะนากอ 3.มัสยิดบ้านอีนอม.3 บ้านอีนอ 4.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4 บ้านรีเยง 5.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4 บ้านอูยิ 6.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5 บ้านลาโละ 7.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5 บ้านบาโละห์ 8.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6 บ้านไอร์บูโละห์ 9.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7 บ้านกาจอปอรี 10.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 11.มัสยิดบ้านพงยือติม.9 บ้านพงยือติ 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี