สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

อบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถาน(มัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ)

อบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถาน(มัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ)

7 มีนาคม 2561
นางนูรฮายาตี นิมะซานางนูรฮายาตี นิมะซา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมชี้แจง 2.จัดอบรมแกนนำสุขภาพ 3.จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การจัดอบรมแกนนำจากตัวแทนศาสนสถานสุขภาวะวิถีธรรม
เป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 200 คน (แกนนำสุขภาพจากศาสนสถานร่วมกิจกรรมอบรมสุขภาวะวิถีธรรม ร้อยละ 80)
ผลการดำเนินงาน พบว่าจำนวนตัวแทนแกนนำศาสนสถานจากวัด และ มัสยิด ตำบลลาโละ เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 176 คน คิดเป็นร้อยละ 88
(ตัวแทนแกนนำจาก วัดชนาราม บ้านไทสุข ต.ลาโละ เข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ) (ตัวแทนแกนนำจาก มัสยิด ต.ลาโละ อ.รือเสาะเข้ารับการอบรม  จำนวน 142คน คิดเป็นร้อยละ 94.6)


ผลลัพธ์ กรอบเนื้อหาหลักการดำเนินกิจกรรม จะแบ่งเป็น 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 1.มิติกรอบกิจกรรม (INPUT)
2.มิติคุณค่า 5 ด้าน (VALUE) 3.มิติความยั่งยืน (IMPACT) กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมการรู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น 2. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินชีวิต 3. กิจกรรมการสร้างคุณค่า 4. กิจกรรมจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น (มิติเร่งด่วน มิติที่เป็นปัญหา และมิติเติมเต็มอื่นๆ) 5. กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต 6. กิจกรรมการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 7. กิจกรรมการวางแผนชีวิตโดยใช้ 9 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพดี ,มิติผ่อนคลาย,มิติน้ำใจดี,มิติจิตวิญญาณดี,มิติครอบครัวดี,มิติสังคมดี,มิติใฝ่รู้ดี,มิติสุขภาพเงินดี,มิติการงานดี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 142 คน จากที่ตั้งไว้ 142 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มแกนนำตัวแทนศาสนสถานจากมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จำนวน 142 คน จากมัสยิดต่างๆในตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง 2.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2 บ้านบูเกะนากอ 3.มัสยิดบ้านอีนอม.3 บ้านอีนอ 4.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4 บ้านรีเยง 5.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4 บ้านอูยิ 6.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5 บ้านลาโละ 7.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5 บ้านบาโละห์ 8.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6 บ้านไอร์บูโละห์ 9.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7 บ้านกาจอปอรี 10.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์ 11.มัสยิดบ้านพงยือติม.9 บ้านพงยือติ 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 14,910.00 0.00 0.00 0.00 14,910.00 lock_open