สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 655,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สวรส.อีสาน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นส.วนิดา วิระกถุล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 327,500.00
2 1 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 327,500.00
รวมงบประมาณ 655,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

พัฒนาทีมพี่เลี้ยง สนับสนุนการดำเนินงานในระดับเขต และระดับจังหวัด 4 จังหวัด

0.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

มีพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงาน จังหวัดละ 1 แห่ง 1 พชอ.

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 45,000.00 1 40,591.00
18 ธ.ค. 62 พัฒนาแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาแผนงาน/โครงการ 20 45,000.00 40,591.00
2 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 810 434,800.00 11 399,551.00
20 ม.ค. 63 จัดประชุม coaching ทีมพื้นที่ในการจัดทำแผน/โครงการ 120 71,000.00 69,663.00
23 มี.ค. 63 ประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ 25 10,900.00 12,104.00
9 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการรพัฒนาคุณภาพโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ 20 8,600.00 10,900.00
18 - 19 มิ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโครงการทีมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 40 21,100.00 18,672.00
13 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงกลไกสุขภาวะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 130 62,300.00 59,592.00
24 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนในเว็บไซต์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 50 28,700.00 25,992.00
3 - 4 ส.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาคุณภาพโครงการระดับตำบลเมืองสุรินทร์ 200 100,200.00 105,852.00
25 มี.ค. 64 - 30 เม.ย. 64 สรุปบทเรียนติดตามกองทุน 30 12,000.00 19,000.00
1 - 30 เม.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุน 20 20,000.00 3,000.00
9 เม.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ 110 60,000.00 55,276.00
27 เม.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ 65 40,000.00 19,500.00
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ(ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 45,600.00 1 45,412.00
12 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบติการระดับเขตกองทุนสุขภาพตำบลคุณภาพเพื่อบันทึกแผนงานโครงการ 40 45,600.00 45,412.00
4 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 90 87,140.00 1 9,000.00
21 พ.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน 90 87,140.00 9,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 10:23 น.