งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2
ภายใต้โครงการ แผนงาน สนส.
รหัสโครงการ 62-00-1612
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 มิถุนายน 2564
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2563 31 ส.ค. 2563 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
4 ม.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระยะที่ 2 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน รุ่น 2 7.00 11,810.00 0.00
19 ม.ค. 64 ประชุมชี้แจงการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระยะที่ 2 รุ่น 2 ผ่าน zoom 0.00 5,526.00 -
4 ก.พ. 64 ประชุมเตรียมวางแผนการประเมินผลโครงการฯ ผ่านระบบ zoom 0.00 12,200.00 0.00
21 ก.พ. 64 ประชุมคณะทำงานกับทีม หูยาน เพื่อเตรียมความพร้อม หลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะ 8.00 0.00 -
22 - 23 ก.พ. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและหลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ 0.00 31,986.00 0.00
5 - 6 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบติดตามและประเมินผล 0.00 71,855.00 0.00
8 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ 0.00 40,946.00 0.00
15 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ 0.00 17,100.00 0.00
9 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่น 2 5.00 3,500.00 0.00
16 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงานการติดตามประเมินผลโครงการ ผ่าน zoom 0.00 16,378.00 -
16 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0.00 3,500.00 -
21 เม.ย. 64 ประชุมแลกเปลี่ยนขยายผลองค์ความรู้ และปฎิบัติการในพื้นที่ ผ่าน zoom 0.00 4,500.00 -
27 - 28 เม.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่น 2 0.00 64,806.00 0.00
3 พ.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0.00 5,487.00 0.00
12 พ.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0.00 6,634.00 0.00
14 พ.ค. 64 ประชุมการติดตามเพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานในพื้นที่ ผ่าน zoom 0.00 8,200.00 0.00
28 พ.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0.00 11,325.00 0.00
1 - 2 มิ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ 0.00 103,880.00 0.00
17 มิ.ย. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายฯ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0.00 1,500.00 0.00
17 มิ.ย. 64 ประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการเดำนินงานปฏิบัติการในพื้นที่ 0.00 13,356.00 0.00
18 ก.ย. 63 ประชุมเตรียมหลักสูตร ภาวะผู้นำและบริหารจัดการเครือข่าย 0.00 0.00 0.00
14 - 17 มิ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PM การจัดบริหารโครงการ 0.00 0.00 0.00
12 - 15 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ KM การจัดการความรู้ 0.00 0.00 0.00
18 - 21 ส.ค. 63 ประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรสื่อสาร 0.00 0.00 -
รวม 20 434,489.00 18 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 14:36 น.