สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2
ภายใต้โครงการ แผนงาน สนส.
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 62-00-1612
วันที่อนุมัติ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 มิถุนายน 2564
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2563 31 ส.ค. 2563 0.00
รวมงบประมาณ 0.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 434,489.00 55 0.00
4 ม.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระยะที่ 2 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน รุ่น 2 0 11,810.00 0.00
19 ม.ค. 64 ประชุมชี้แจงการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระยะที่ 2 รุ่น 2 ผ่าน zoom 0 5,526.00 -
28 ม.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรเพื่อนำเสนอร่างในแต่ละหลักสูตร ผ่าน zoom 0 0.00 0.00
4 ก.พ. 64 ประชุมเตรียมวางแผนการประเมินผลโครงการฯ ผ่านระบบ zoom 0 12,200.00 0.00
21 ก.พ. 64 ประชุมคณะทำงานกับทีม หูยาน เพื่อเตรียมความพร้อม หลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะ 0 0.00 0.00
22 - 23 ก.พ. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและหลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ 0 31,986.00 0.00
5 - 6 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบติดตามและประเมินผล 0 71,855.00 0.00
8 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ 0 40,946.00 0.00
15 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ 0 17,100.00 0.00
9 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่น 2 0 3,500.00 0.00
16 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงานการติดตามประเมินผลโครงการ ผ่าน zoom 0 16,378.00 0.00
16 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0 3,500.00 0.00
21 เม.ย. 64 ประชุมแลกเปลี่ยนขยายผลองค์ความรู้ และปฎิบัติการในพื้นที่ ผ่าน zoom 0 4,500.00 0.00
27 - 28 เม.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่น 2 0 64,806.00 0.00
3 พ.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0 5,487.00 0.00
12 พ.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0 6,634.00 0.00
14 พ.ค. 64 ประชุมการติดตามเพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานในพื้นที่ ผ่าน zoom 0 8,200.00 0.00
28 พ.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0 11,325.00 0.00
1 - 2 มิ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ 0 103,880.00 0.00
17 มิ.ย. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายฯ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0 1,500.00 0.00
17 มิ.ย. 64 ประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการเดำนินงานปฏิบัติการในพื้นที่ 0 13,356.00 0.00
24 มิ.ย. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายฯ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0 0.00 0.00
1 ก.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายฯ รุ่น 2 ผ่าน zoom 0 0.00 0.00
1 ก.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่าย (ปรับปรุงเว็บไซต์และการอัพเดทข้อมูล) 0 0.00 0.00
5 ก.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่าย (ปรับปรุงเว็บไซต์และการอัพเดทข้อมูล) 0 0.00 0.00
6 - 7 ก.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการสร้างและบริหารเครือข่ายในงานสุขภาวะ รุ่น 2 0 0.00 0.00
22 ก.ค. 64 ประชุมการติดตามเพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานในพื้นที่ ผ่าน zoom 0 0.00 0.00
27 ก.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรการจัดการความยั่งยืน (ปรับปรุงเว็บไซต์และการอัพเดทข้อมูล) 0 0.00 0.00
27 ก.ค. 64 ประชุมการวางกรอบการประเมินผลของการนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ 0 0.00 0.00
4 ส.ค. 64 ประชุมการวางกรอบการประเมินผลของการนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ 0 0.00 0.00
5 ส.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรการจัดการความยั่งยืน 0 0.00 0.00
13 ส.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรการจัดการความยั่งยืน (ปรับปรุงเว็บไซต์และการอัพเดทข้อมูล) 0 0.00 0.00
17 - 18 ส.ค. 64 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานหลักสูตรการจัดการความยั่งยืน 0 0.00 -
20 ส.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรการจัดการความยั่งยืน (ปรับปรุงเว็บไซต์และการอัพเดทข้อมูล) 0 0.00 0.00
23 ส.ค. 64 ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการบริหารจัดการความยั่งยืน 0 0.00 -
24 - 26 ส.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่น 2 0 0.00 0.00
23 ก.ย. 64 การประชุมการวางระบบติดตามและประเมินผลผ่านเว็บไซต์ 0 0.00 0.00
27 ก.ย. 64 การประชุมการวางระบบติดตามและประเมินผลผ่านเว็บไซต์ 0 0.00 0.00
28 ก.ย. 64 ประชุมการติดตามเพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานในพื้นที่ ผ่าน zoom 0 0.00 0.00
8 ต.ค. 64 การประชุมการวางกรอบการประเมินผลของการนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ 0 0.00 0.00
14 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการสรุปบทเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 0 0.00 -
20 ต.ค. 64 ประชุมการวางกรอบการประเมินผลของการนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ 0 0.00 0.00
22 ต.ค. 64 ประชุมวางแผนการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 0 0.00 0.00
28 ต.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 0 0.00 0.00
31 ต.ค. 64 ารประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จังหวัดชุมพร และจังหวัดพัทลุง) 0 0.00 0.00
1 พ.ย. 64 การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส) 0 0.00 0.00
2 พ.ย. 64 การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.สตูล) 0 0.00 0.00
3 พ.ย. 64 การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.กระบี่ และจ.ตรัง) 0 0.00 0.00
10 พ.ย. 64 การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.สงขลา) 0 0.00 0.00
11 พ.ย. 64 การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.สงขลา) 0 0.00 0.00
30 พ.ย. 64 ประชุมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเพื่อจัดทำบทเรียนออนไลน์ 0 0.00 0.00
4 - 5 ธ.ค. 64 เวทีระหว่างกลุ่มประเด็นของผู้เข้าร่วมระยะที่ 1 และระยะที่ 2 0 0.00 0.00
8 - 9 ธ.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน (เวทีสานงานเสริมพลังเครือข่ายภาคใต้) 0 0.00 0.00
13 ธ.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสร้างความสัมพันธ์เพื่อการบริหารเครือข่าย 0 0.00 0.00
14 ธ.ค. 64 ประชุมวางแผนการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 0 0.00 0.00
17 - 19 ธ.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน (การเขียนบทความวิชาการ) 0 0.00 0.00
20 ธ.ค. 64 ประชุมวางแผนการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 0 0.00 0.00
25 - 27 ธ.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์เพื่อบริหารเครือข่าย 0 0.00 -
28 - 29 ธ.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการโครงการ 0 0.00 0.00
30 มี.ค. 65 วางแผนงานหลักสูตร 0 0.00 0.00
14 - 17 มิ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PM การจัดบริหารโครงการ 0 0.00 0.00
0 0.00 2 0.00
12 - 15 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ KM การจัดการความรู้ 0 0.00 0.00
18 - 21 ส.ค. 63 ประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรสื่อสาร 0 0.00 -
18 ก.ย. 63 ประชุมเตรียมหลักสูตร ภาวะผู้นำและบริหารจัดการเครือข่าย 0 0.00 0.00
0 0.00 1 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2563 14:36 น.