สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2

วางแผนงานหลักสูตร

30 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงานหลักสูตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วางแผนงานหลักสูตร

 1. VDO
 2. หนังสือ
 3. VDO ทีมอาจารย์หลักสูตร > การถ่านทำ (ตัดต่อ) > แขวนเว็บ
 4. VDO แขวนเว็บ
 5. รายชื่อผู้เรียนแต่ละหลักสูตร > แขวน web
 6. โครงการปฏิบัติการ 15 โครงการ > แขวนเว็บ
 7. นำผลประเมินทุกหลักสูตรแขวนเว็บ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการโครงการ

29 ธันวาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo zoomzoom
 • photo zoomzoom
 • photo zoomzoom
 • photo zoomzoom
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมวางแผนการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2

14 ธันวาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

....

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมวางแผนการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2

20 ธันวาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน (การเขียนบทความวิชาการ)

19 ธันวาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสร้างความสัมพันธ์เพื่อการบริหารเครือข่าย

13 ธันวาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน (เวทีสานงานเสริมพลังเครือข่ายภาคใต้)

9 ธันวาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 8/12/648/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
 • photo 9/12/649/12/64
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

....

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

เวทีระหว่างกลุ่มประเด็นของผู้เข้าร่วมระยะที่ 1 และระยะที่ 2

5 ธันวาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo 4/12/644/12/64
 • photo 4/12/644/12/64
 • photo 4/12/644/12/64
 • photo 4/12/644/12/64
 • photo 5/12/645/12/64
 • photo 5/12/645/12/64
 • photo 5/12/645/12/64
 • photo 5/12/645/12/64
 • photo 5/12/645/12/64
 • photo 5/12/645/12/64
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเพื่อจัดทำบทเรียนออนไลน์

30 พฤศจิกายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.สงขลา)

11 พฤศจิกายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

....

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.สงขลา)

11 พฤศจิกายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

....

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.สงขลา)

10 พฤศจิกายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

....

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.กระบี่ และจ.ตรัง)

3 พฤศจิกายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.สตูล)

2 พฤศจิกายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส)

1 พฤศจิกายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

..

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ารประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ (จังหวัดชุมพร และจังหวัดพัทลุง)

31 ตุลาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

....

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

1 พฤศจิกายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมวางแผนการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2

22 ตุลาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมการวางกรอบการประเมินผลของการนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์

20 ตุลาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมการวางกรอบการประเมินผลของการนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์

8 ตุลาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมการวางระบบติดตามและประเมินผลผ่านเว็บไซต์

27 กันยายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

....

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมการติดตามเพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานในพื้นที่ ผ่าน zoom

28 กันยายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมการติดตามเพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานในพื้นที่ ผ่าน zoom

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมการวางระบบติดตามและประเมินผลผ่านเว็บไซต์

23 กันยายน 2564
สนส.ม.อ.สนส.ม.อ.
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุป วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 12.00 -13.00 น.
ประชุมออกแบบระบบการเรียนออนไลน์
ณ ชั้น 10 ตึก LRC สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และประชุมออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029102

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุป
1. แพลตฟอร์ม มีทั้งหมด 10 โครงการย่อย แล้วมีกิจกรรม และแต่ละโครงการมีรายงาน เพิ่มเติมรูป ถอดบทเรียนได้ 2 ในส่วนที่เอาไปใช้กับหลักสูตร การเรียนรู้แบบออนไลน์ และแบบเรียนด้วยตนเอง ในส่วนนี้หารือก่อน 3 นัดประชุมโครงการวันที่ 28 กันยายน นี้ เพื่อเอาแพลตฟอร์มไปชี้แจ้ง
คือ ลงเนื้อหาถอดบทเรียนรายโปรเจ๊ก
- ทำโครงการอะไร - วัตถุประสงค์ - ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น - ใส่รูปได้ เช่น ชุมชนมะนังทำโครงการอุบัติเกหตุ ใช้ พชอ. วัตถุประสงค์ 1 ,2 3 กิจกรรม 1 2 3
ผลลัพธ์ บทเรียน การนำความรู้ไปใช้

วันที่ 27 กันยายน อ.ชินพงษ์จะนำเสนอให้อาจารย์เพ็ญดุก่อน วันที่ 28 กันยายน นำเสนอกับโครงการ /ชวนจารชารีฟด้วย

คำถาม 1 ห้องประชุมออนไลน์ zoom
2. ห้องประชุมดูทางเว็บ
- ต่อไปจะใช้เว็บนี้จัดงานวิชาการ จะมีภาคีภาคเหนือ มาเข้าร่วมด้วย
- ในห้องคุยกันได้ 100 คน / ถ้าเกินดูแบบสตรีมมิ่ง
- ใช้ zoom ของ สนส.ในการแขวน สรุป ใช้ zoom อย่างเดียวก่อน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรการจัดการความยั่งยืน (ปรับปรุงเว็บไซต์และการอัพเดทข้อมูล)

13 สิงหาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรการจัดการความยั่งยืน (ปรับปรุงเว็บไซต์และการอัพเดทข้อมูล)

20 สิงหาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่น 2

26 สิงหาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

....

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรการจัดการความยั่งยืน

5 สิงหาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมการวางกรอบการประเมินผลของการนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์

4 สิงหาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมการวางกรอบการประเมินผลของการนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์

27 กรกฎาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรการจัดการความยั่งยืน (ปรับปรุงเว็บไซต์และการอัพเดทข้อมูล)

27 กรกฎาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมการติดตามเพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานในพื้นที่ ผ่าน zoom

22 กรกฎาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่าย (ปรับปรุงเว็บไซต์และการอัพเดทข้อมูล)

5 กรกฎาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการสร้างและบริหารเครือข่ายในงานสุขภาวะ รุ่น 2

6 กรกฎาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
 • photo นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
 • photo บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64บรรยากาศการประชุมในวันที่ 6 ก.ค. 64
 • photo ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยาผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา
 • photo ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูรดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร
 • photo ภาพ zoom วันที่ 7 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 7 ก.ค. 64
 • photo บรรยากาศการประชุมในวันที่ 7 ก.ค. 64บรรยากาศการประชุมในวันที่ 7 ก.ค. 64
 • photo บรรยากาศการประชุมในวันที่ 7 ก.ค. 64บรรยากาศการประชุมในวันที่ 7 ก.ค. 64
 • photo บรรยากาศการประชุมในวันที่ 7 ก.ค. 64บรรยากาศการประชุมในวันที่ 7 ก.ค. 64
 • photo บรรยากาศการประชุมในวันที่ 7 ก.ค. 64บรรยากาศการประชุมในวันที่ 7 ก.ค. 64
 • photo ภาพ zoom วันที่ 7 ก.ค. 64ภาพ zoom วันที่ 7 ก.ค. 64
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่าย (ปรับปรุงเว็บไซต์และการอัพเดทข้อมูล)

1 กรกฎาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายฯ รุ่น 2 ผ่าน zoom

1 กรกฎาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมคณะทำงานหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่าย เพื่อวางเเผน และเตรียมกิจกรรมในวันที่ 6-7 กรกฏาคม 64 ผ่านระบบออนไลน์ (zoomX)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานงานหลักสูตร ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา รับผิดชอบการสอนหลักสูตรภาวะผู้นำ เเละ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รับผิดชอบหลักสูตรการบริหารเครือข่าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานการติดตามประเมินผลโครงการ ผ่าน zoom

16 เมษายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่น 2 ผ่าน zoom

16 เมษายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานกับทีม หูยาน เพื่อเตรียมความพร้อม หลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะ

21 กุมภาพันธ์ 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ประชุม zoom กับทีมหูยานประชุม zoom กับทีมหูยาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมแลกเปลี่ยนขยายผลองค์ความรู้ และปฎิบัติการในพื้นที่ ผ่าน zoom

21 เมษายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายฯ รุ่น 2 ผ่าน zoom

24 มิถุนายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

....

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรเพื่อนำเสนอร่างในแต่ละหลักสูตร ผ่าน zoom

28 มกราคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่น 2

9 เมษายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมการติดตามเพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานในพื้นที่ ผ่าน zoom

14 พฤษภาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ รุ่น 2 ผ่าน zoom

28 พฤษภาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ รุ่น 2 ผ่าน zoom

12 พฤษภาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการจัดประชุมคณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ รุ่น 2 ผ่าน zoom

3 พฤษภาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบติดตามและประเมินผล

6 มีนาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเตรียมวางแผนการประเมินผลโครงการฯ ผ่านระบบ zoom

4 กุมภาพันธ์ 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมติดตามเพื่อหนุนเสริมการเดำนินงานปฏิบัติการในพื้นที่

17 มิถุนายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายฯ รุ่น 2 ผ่าน zoom

17 มิถุนายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ

2 มิถุนายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo วิทยากร : ผศ.ดร.จารุวัส หนูทองวิทยากร : ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo วิทยากร : ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณวิทยากร : ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่น 2

28 เมษายน 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ถอดบทเรียน การจัดการความรู้ชุมชนบ้านถ้ำเสือถอดบทเรียน การจัดการความรู้ชุมชนบ้านถ้ำเสือ
 • photo
 • photo การจัดการความรู้โมเดลปลาทูการจัดการความรู้โมเดลปลาทู
 • photo
 • photo ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญาผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
 • photo
 • photo คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้บริหารบริษัท ทีวีบูรพาคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้บริหารบริษัท ทีวีบูรพา
 • photo คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้บริหารบริษัท ทีวีบูรพาคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้บริหารบริษัท ทีวีบูรพา
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 27-28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

Module 3 หลักสูตรการจัดการความรู้
วิทยากร : รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ และ อ.วัลภา ฐาน์กาญจน์
วิทยากรพิเศษ : คุณนันทพงศ์ นาคฤทธิ์ และ คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
ผู้ดำเนินการอบรม ดร.เพ็ญ สุขมาก


วันที่ 27 เมษายน 2564

กิจกรรมก่อนการอบรม
    *กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
    *กิจกรรมใบงาน KM 1 รู้จักกันสักนิด
    *กิจกรรมใบงาน KM 2 การทบทวนก่อนการปฏิบัติ
    * การนำเสนอตัวอย่างการทำโครงการในพื้นที่ จากตัวแทนภาคีเครือข่ายผู้รับทุนจาก (สสส.)
      - โครงการจัดการป่าควนเลียบ ตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง : คุณณัฐพงศ์ คงสง
      - โครงการธนาคารอาหารชุมชนหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร : คุณหนึ่งฤทัย

หัวข้อการอบรม : อ.วัลภา ฐาน์กาญจน์
    * การฟังอย่างลึกซึ้ง Deep Listening

หัวข้อการอบรม : ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์
    การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM
    * ประเภทของความรู้
    * เป้าหมายของการจัดการความรู้
    * การจัดการความรู้โมเดลปลาทู
    * การจัดการความรู้โมเดลปลาตะเพียน
    * การจัดการความรู้โมเดล ก.พ.ร.
    * การจัดการความรู้โมเดลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA
    * ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
    * การแบ่งปันความรู้
    * ขั้นตอนการจัดการความรู้
    * การนำ KM มาใช้ในองค์กร
    * ข้อควรระวังของการจัดการความรู้
    * อุปสรรคของการจัดการความรู้
    * เครื่องมือการจัดการความรู้

หัวข้อการอบรม : คุณนันทพงศ์ นาคฤทธิ์ ประธานเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึก จ.กระบี่
    * ถอดบทเรียน การจัดการความรู้ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

กิจกรรมหลังการอบรม
    * KM Workshop การเขียนเรื่องเล่า
    * KM 4 การทบทวนหลังการปฏิบัติ AAR


วันที่ 28 เมษายน 2564

กิจกรรมก่อนการอบรม
    * กิจกรรม ถามความรู้สึกเช้านี้

หัวข้อการอบรม : ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
    * การถอดบทเรียน (Lesson Learned)
    * หลักการถอดบทเรียน เพื่อหาความรู้ด้านสุขภาวะ

หัวข้อการอบรม : คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้บริหารบริษัท ทีวีบูรพา
    * ถอดบทเรียน การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะผ่านสื่อ

กิจกรรมหลังการอบรม
    * KM 5 การถอดบทเรียน
    * การนำเสนอผลการ Workshop
    * KM 6 แผนการจัดการความรู้
    * KM Workshop 2 ใบงาน KM 7 การหาองค์ความรู้ใหม่
    * กิจกรรม ตอบคำถามหลังฝึกอบรมรู้จักการจัดการความรู้อย่างไร
    * กิจกรรม AAR

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ

15 มีนาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. Module 1-2 สรุป หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารโครงการสุขภาวะ

วิทยากร : ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และ ดร.เพ็ญ สุขมาก

หัวข้อการอบรม : ดร.เพ็ญ สุขมาก

 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ระบบสุขภาพ
 • ทบทวนกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงการ

หัวข้อการอบรม : ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

 • หลักคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ระบบติดตามประเมินผล

**วิทยากรพิเศษ : ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ **

หัวข้อการอบรม : องค์กรสร้างเสริมสุขภาพแบบ สสส.

การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทาง สสส.

(1) บทบาทของ สสส. ในระบบสุขภาพประเทศไทย

(2) แนวคิดการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส.

  - วิธีการทำงาน แบบ สสส.

  - รูปแบบเชิงแนวคิดการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. “ตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบ สสส. (ThaiHealth Working Model)


(3) ตัวอย่างกรณีศึกษาความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านมาของ สสส. และภาคี

(4) บทบาทชอง สสส. กับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19

ภายหลังการอบรม มีการให้นำเสนอการบ้านจากการอบรมวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ** Housing Model** ที่วิทยากรได้ให้ไว้ ให้แต่ละทีมได้แลกเปลี่ยน พร้อมทั้งวิทยากรผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 • ทีมนาท่อม นำเสนอโดย คุณอำนวย กลับสว่าง นำเสนอโครงการผู้นำแม่ครัวอาสาแปรรูปพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย

 • ทีมโคกม่วง นำเสนอโดย คุณณัฐพงศ์ คงสง นำเสนอโครงการธรรมชาติดี สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข ของชุมชนโคกม่วง

 • ทีมสงขลา นำเสนอโดย อ.อะหมัด หลีขาหรี ประเด็นที่เลือกนำเสนอ คือ การมีกิจกรรมทางกาย

 • ทีมชุมพร นำเสนอโครงการธนาคารอาหารชุมชนหงส์เจริญ

 • ทีมปัตตานี นำเสนอโดย คุณสุนิสา จัทร์สดี โครงการผู้สูงอายุ อ.ปะนะเระ จ.ปัตตานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ

8 มีนาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

Module 1/2 หลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ

วิทยากร : ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

หัวข้อการอบรม

 • การบริหารจัดการโครงการ Project Management : ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการอบรมครั้งนี้ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ทางสสส. คาดหวังว่าภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับ สสส. โดยเฉพาะผู้ที่รับทุนจาก สสส. มีศักยภาพในการทำโครงการได้ดีขึ้น

  ศักยภาพในการทำโครงการ คือ

  1. ทำให้สำเร็จ/ทำให้เสร็จ

  2. ทำให้มีประสิทธิผล = วางวัตถุประสงค์ ผลของโครงการได้ตามวัตถุประสงค์

  3. มีประสิทธิภาพ = ความคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่า

 • การพัฒนาและการเขียนโครงการ Problem Solving วิทยากร : ดร.เพ็ญ สุขมาก

ทบทวนกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงการ โดยมีวิทยากรผู้ช่วย 4 ท่าน คือ ดร.พิเชษวุฒิ นิลละออ ,คุณเจกะพันธ์ พรหมมงคล ,คุณสมนึก นุ่นด้วง และคุณแสงนภา หลีรัตนะ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนถึงเรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ เล่าถึงการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่ เพื่อให้ประสบความสำเร็จโดยมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ให้ผู้เข้าอบรมะได้เรียนรู้ร่วมกัน

ดร.พิเชษวุฒิ นิลละออ : ประเด็นหลักที่ทำ เรื่องการจัดการขยะ

คุณเจกะพันธ์ พรหมมงคล : กระบวนการการคิดโครงการ

คุณสมนึก นุ่นด้วง : ยกตัวอย่างโครงการลดการสูบบุหรี่ บ้านไสเหรียง

คุณแสงนภา หลีรัตนะ : ประเด็นหลักที่ทำ คือ งานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับ เครือข่ายงดเหล้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและหลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ

23 กุมภาพันธ์ 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. แก่ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ zoom

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. การอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหูยาน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง


Module 1 : Health Promotion (การสร้างเสริมสุขภาพ)   วิทยากร : ดร.เพ็ญ สุขมาก

หัวข้อการอบรม
- แนวโน้มโลกใหม่ (Mega Trends)

-เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG)

-สุขภาพ (Health)

-ปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Determinants of Health)

-การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

-กฎบัตร ออตตาวา ชาร์เตอร์ (Ottawa Charter)

-การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy public policy)

-การผลักดันนโยบายและการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

-การผลักดันนโยบายและการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

  1.การก่อตัวนโยบาย : ทำไมต้องมีนโยบายนี้ เพื่อการพัฒนา/แก้ปัญหา

  2.การสร้างทางเลือก : มีทางเลือกอะไรบาง ทางเลือกใดดีที่สุด

  3.การนำนโยบายไปปฏิบัติ : จะนำนโยบายทำเป็นแผน โครงการ อย่างไร

  4.การติดตามประเมินนโยบาย : เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบอะไรบ้าง

  5.การทบทวนนโยบาย : ควรจะต้องทบทวน แก้ไข ปรับปรุง นโยบายอะไร อย่างไร


        หลังการอบรมให้ความรู้ มีการนำเสนอการบ้านจากทีมพัฒนาศักยภาพฯแต่ละทีม จากโจทย์ที่วิทยากรให้ไปวิเคราะห์งานที่ทำอยู่ในพื้นที่ โดยแต่ละทีมมีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาสู่การทำโครงการ ขนาดของปัญหา เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด กิจกรรมที่สำคัญ การติดตามประเมินผล ว่าเป็นอย่างไร นำเสนอ ร่วมแลกเปลี่ยน และวิทยากรผู้สอนให้ข้อเสนอแนะต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระยะที่ 2 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน รุ่น 2

4 มกราคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเตรียมหลักสูตร ภาวะผู้นำและบริหารจัดการเครือข่าย

18 กันยายน 2563
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนงานหลักสูตร ภาวะผู้นำและบริหารเครือข่าย ณ ชั้น 10 ตึก LRC สนส.ม.อ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมวางแผนงานหลักสูตร ภาวะผู้นำและบริหาร หลักสูตรภาวะผู้นำ
วันที่ 1 วิเคราะห์ตนเอง และกระบวนการกลุ่มช่วยกันมอง
ช่วงเช้า : เรียนรู้ 7 Habits เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ - ภาวะเป็นแบบไหน / ควรมีทักษะด้านใด / ต้องการคนแบบไหนที่นำโครงการ
- ได้กลุ่มคนแบบไหน - ได้ช่องว่างแนวทางพัฒนาต่ออย่างไร เช่น ขาดการวิเคราะห์
ช่วงบ่าย: Workshop
- Workshop วิเคราะห์หาช่องว่างแนวทางพัฒนาต่อ เช่น ผู้นำควรมีความรู้ที่จำเป็นอะไรบ้าง, ทักษะผู้นำที่มี /
- วิเคราะห์กลุ่ม เช่น วิเคราะห์ว่า มีคนในกลุ่มไหนมีภาวะผู้นำด้านใด หรือค้นหาผู้อื่นจากพื้นที่

วันที่ 2 เรียนรู้ประสบการณ์จากพื้นที่ปริก เรียนรู้จากผู้นำที่ประสบการณ์ความสำเร็จ ช่วงเช้า
- เทคนิค ของ ปริก เล่าประสบการณ์ 1.30 ชั่วโมง
เช่น การสนับสนุนคนในพื้นที่
- เป้าหมายการพัฒนาปริก เล่าเป็นทามไลน์
- ตรงสตอรี่ มีข้อคำถาม

การพัฒนาปริกที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
1. พัฒนาการ เป้าหมาย 2. ทามไลน์ 3. ภาวะผู้นำที่ใช้ทำให้เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
4. กระบวนการสร้างผู้นำใหม่ในกลุ่ม 5. เครื่องมือ
6. เกมส์ที่สอดแทรกการพัฒนาศักยภาพ
7. วิดีโอ เช่น วิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ 8. การเจรจาต่อรอง ใช้ทักษะชั้นสูง
9. การคิดเชิงสร้างสรรค์ ตัวอย่างรายการปัญญาปันสุข ที่เกาะลันตา

สิ่งที่ได้ 1. เป้าหมายภาวะผู้นำของกลุ่มงาน 2. เห็นช่องว่างแนวทางพัฒนาต่อ 3. ได้ตัวอย่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวอย่างผู้นำ

การบริหารจัดการเครือข่าย

วันที่ 2 ช่วงบ่าย
- การข้ามประเด็น วิสัยทัศน์ร่วม เป้าหมายร่วมในจังหวัดเดียวกัน การทำเครือข่ายข้ามประเด็นในจังหวัดเดียวกัน เป้าหมายร่วมในจังหวัด การนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม วิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์ร่วมไปด้วยกัน เช่น อาหาร ปัจจัยเสี่ยง สุดท้ายสงขลาปลอดภัย นำไปสู่ว่าต้องหาเครือข่ายอะไรบ้าง - การทำโครงการ 1. ความรู้ประเด็นที่ทำชัด
2. ความรู้พื้นที่ ที่ทำชัด การรู้ลึกมากต้องเอา วิชาการมาช่วย เช่น เรื่อง PA ในพื้นที่ยังไม่ได้มอง > แลกเปลี่ยนให้มองด้านนี้ แต่ปราชญ์จะครอบคุลมทั้ง 2 อัน ทั้งความรู้และพื้นที่ การทำองค์ความรู้ต้องทำ 2 กลุ่ม
- การวิเคราะห์ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ควรมีเครือข่ายอะไรบ้าง (ต้นน้ำ:เกษตรปศุสัตว์ กลางน้ำ:ขนส่ง ปลายน้ำ:ตลาด) เครือข่ายประกอบด้วยรัฐ เอกชน ภาคประชาชน
- การวิเคราะห์กลุ่มคนที่มีอำนาจสูง ทฤษฎีเครือข่าย คนไหนเป็นใครกลุ่มไหน ใครบ้างมาเกี่ยวมานำเสนอ
- โซเชียล Mapping ทุนเดิมมีใครอยู่บ้าง ทุนทางสังคม ทุนต่างๆในชุมชน - การวิเคราะห์เส้นความสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายระยะแรก จะช่วยในการทำงานอย่างไร / การมีตัวเชื่อมโยงศูนย์กลาง และกระจายไปในส่วนต่างๆ
- วิเคราะห์แล้วทำ Mapping เครือข่าย

วันที่ 3 ช่วงเช้า - การสร้างวางแผนร่วมกัน ข้ามประเด็น สร้างเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด / หรือทำทั้งเขต
- วางแผนเครือข่ายทำงานข้ามประเด็นในพื้นที่ร่วมกัน โดยใช้ Map แยกรายจังหวัดรายเขตพื้นที่
ประเด็นพูดคุยอื่นๆ
- แต่ละกลุ่ม การบ้าน PM สามารถดูได้เป้าหมายของโครงการอะไร เช่น ขยะลดลง

สิ่งที่ได้ 1. เรียนรู้พัฒนาตนเองภาวะผู้นำ 2. Mapping

***ใบงานทั้งหมดมี 4 ใบงาน เช่น ถอดบทเรียนทามไลน์ของกลุ่ม ใบงานถอดบทเรียนนายกปริก ติดตามใบงานวันที่ 20 กันยายน 2563 ***

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการ KM การจัดการความรู้

15 กรกฎาคม 2563
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PM การจัดบริหารโครงการ

15 มิถุนายน 2563
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

PM การจัดบริหารโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

PM การจัดบริหารโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open