สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
งบประมาณ 35,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร จินดา สวัสดิ์ทวี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 8.304865,98.417162place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 35,750.00
รวมงบประมาณ 35,750.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีการเดินทางน้อยลง รวมไปถึงการมีมาตราการณ์ต่าง ๆ ที่ออกมาโดยรัฐบาล เพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19 ทั้งนี้ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งกระแสหลักและกระแสรอง ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น รวมไปถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เช่นกัน ผู้วิจัยจึงได้นำกระบวนการ HIA มาเป็นเครื่องมือในการประเมินเพื่อประเมินผลกระทบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชมุชนของชุมชนบ้านสามช่องเหนือที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

นำกรอบกระบวนการทาง HIA มาใช้ในการประเมินและใช้เครื่องมือ (แบบสอบถาม) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อประเมินและติดตามการดำเนินโครงการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้สถานการณ์โควิด 19

ผลการะทบทางด้านเศรษฐกิจ มีรายได้ลดลง เมื่อเทียบกับสถารการณ์ปกติ

3.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 51 35,750.00 4 34,910.00
9 ส.ค. 63 ลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลของชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อนและหลังสถานการณ์ โควิด 19 ครั้งที่ 1 30 13,900.00 9,950.00
15 ส.ค. 63 สรุป วิเคราะห์ สรุปผลที่ได้จากการลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 3 6,000.00 6,000.00
13 ต.ค. 63 ลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลของชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อนและหลังสถานการณ์ โควิด 19 (เพิ่มเติม) และจัดทำข้อสรุปทีได้จากการสัมภาษณ์ 15 11,350.00 14,460.00
18 ต.ค. 63 จัดทำรายงาน และข้อสรุปโครงการ 3 4,500.00 4,500.00

1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลกระทบจากสถานณ์การโควิด 19 โดยใช้กระบวนและเครืองมือทาง HIA 2 สรุปผลการวิเคราะห์และผลกระทบในด้านต่าง ๆ ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 สรุป ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้ทราบเกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 เมื่อเทียบกับสถานการ์ปกติ
2 นำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 15:20 น.