สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สนส.ม.อ.(HIA-RC)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สนส.ม.อ.(HIA-RC)
ภายใต้โครงการ แผนงาน สนส.
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2560 - 1 มกราคม 2567
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 62 0.00
25 ธ.ค. 60 ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงแยกแก๊ส จะนะ และลงพื้นที่ชุมชนอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
2 ม.ค. 61 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประชุมในหัวข้อเรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลไกกระบวนการความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับภาค ภาคใต้” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 0 0.00 0.00
29 ม.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 29 ม.ค. 2561 0 0.00 0.00
30 ม.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 30 ม.ค. 2561 0 0.00 0.00
31 ม.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 31 ม.ค. 2561 0 0.00 0.00
1 ก.พ. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 0 0.00 0.00
2 ก.พ. 61 - 2 ก.พ. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 0 0.00 0.00
18 - 22 ก.พ. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 18-22 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2562 0 0.00 0.00
18 - 22 ก.พ. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 18-22 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2562 0 0.00 0.00
24 - 25 ก.พ. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบและกลไกการทำงาน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับภาค ภาคใต้ วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 0 0.00 0.00
2 ส.ค. 61 การประชุม เครือข่ายนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับภาค ภาคใต้ (HIA consortium ภาคใต้) วันที่ 2 สิงหาคม 2561 0 0.00 0.00
10 ส.ค. 61 กิจกรรม Journal club 0 0.00 0.00
7 ก.ย. 61 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 61 0 0.00 0.00
9 ก.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ “Manuscript Writing Camp” วันที่ 9 เดือนกันยายน 2561 0 0.00 0.00
6 ต.ค. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการจัดการเอกสารอ้างอิง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0.00 0.00
28 - 29 ต.ค. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ “Manuscript Writing Camp” ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ.2561 0 0.00 0.00
26 - 27 มิ.ย. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA เพื่อทำปฏิบัติการในพื้นที่และการเขียนบทความวิชาการด้าน HIA วันที่ 26-27 มิย.62 0 0.00 0.00
24 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานวิจัยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 0 0.00 0.00
6 ส.ค. 62 การประชุม HIA Forum วันที่ 6 สิงหาคม 2562 0 0.00 0.00
19 - 20 ส.ค. 62 สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment research : HIA RC) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม ม.อ. วิชาการ 2562 0 0.00 0.00
20 ม.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 0 0.00 0.00
14 ก.พ. 63 สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพร่วมจัดบูธนิทรรศการ งาน “PSU Research Expo 2020” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 0 0.00 0.00
17 - 21 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 1401 อาคาร 1 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยากร : ผศ.ดร.พงค์เทพ ส 0 0.00 0.00
20 เม.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 0 0.00 0.00
11 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 0 0.00 0.00
2 - 3 ก.ค. 63 ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 0 0.00 0.00
21 - 22 ก.ค. 63 การประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการ ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2563 0 0.00 0.00
8 ส.ค. 63 การประชุมและลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนและการจัดการความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 0 0.00 0.00
17 ส.ค. 63 หลักสูตร HIA online เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2563) 0 0.00 0.00
8 ต.ค. 63 ถอดบทเรียนหลักสูตร HIA online เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 0 0.00 0.00
4 พ.ย. 63 ประชุมคณะทำงานโครงการ “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 0 0.00 0.00
7 - 8 พ.ย. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 0 0.00 0.00
10 พ.ย. 63 การประชุมเครือข่าย เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการทำงาน HIA เครือข่ายภาคใต้ 0 0.00 0.00
12 พ.ย. 63 การประชุม คณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 0 0.00 0.00
29 ม.ค. 64 การประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. 0 0.00 0.00
17 ก.พ. 64 ประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการในการพัฒนา Platform HIA ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 0 0.00 0.00
18 ก.พ. 64 การประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการในการพัฒนา Platform HIA (กรมควบคุมโรคและกรมอนามัย) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. 0 0.00 0.00
5 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกรอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2564 0 0.00 0.00
21 - 22 มี.ค. 64 ติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 0 0.00 0.00
1 - 2 เม.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมประเมินยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมปาหนัน จังหวัดกระบี่ 0 0.00 0.00
9 เม.ย. 64 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 0 0.00 0.00
8 มิ.ย. 64 ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดระนอง วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง และระบบออนไลน์ 0 0.00 0.00
24 มิ.ย. 64 ประชุมทีมประเมินความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นพืชร่วมยาง วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 0 0.00 0.00
25 มิ.ย. 64 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 0 0.00 0.00
12 ต.ค. 64 ประชุมออกแบบหลักสูตร HIA Module วันที่ 12 ตุลาคม 2564 0 0.00 0.00
20 ต.ค. 64 ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 0 0.00 0.00
11 พ.ย. 64 ประชุมความพร้อมผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิชาการ ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 0 0.00 0.00
17 พ.ย. 64 ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ร่วมกับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 11 และศูนย์อนามัยที่ 12 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 0 0.00 0.00
30 พ.ย. 64 ประชุมทีมวิทยากรการอบรมพัฒนาศักภาพเครือข่ายนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 0 0.00 0.00
14 - 16 ธ.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำหรับเครือข่ายนักวิชาการ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 0 0.00 0.00
30 ธ.ค. 64 ประชุมเตรียมข้อมูล การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการ ภูเก็ต sandbox วันที่ 30 ธันวาคม 2564 0 0.00 0.00
13 - 14 ม.ค. 65 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการภูเก็ต sandbox วันที่ 13-14 มกราคม 2565 0 0.00 0.00
17 ม.ค. 65 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การทบทวนร่างรายงานและการผลักดันสู่การตัดสินใจ (Reviewing and Influencing)” วันที่ 17 มกราคม 2565 0 0.00 0.00
21 ม.ค. 65 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย และผ่านระบบ Video Conference วันที่ 21 มกราคม 2565 0 0.00 0.00
8 ก.พ. 65 เวทีทบทวนร่างรายงานและผลักดันสู่การตัดสินใจ ของขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการ ภูเก็ต sandbox วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 0 0.00 0.00
11 - 12 ก.พ. 65 ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบเบื้องต้น ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ระนอง ชุมพร) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 0 0.00 0.00
21 ก.พ. 65 ประชุมถอดบทเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิชาการ ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 0 0.00 0.00
22 - 27 มี.ค. 65 ประชุมเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับพื้นที่ วันที่ 27 มีนาคม 2565 0 0.00 0.00
29 มี.ค. 65 ประชุมเครือข่ายนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับภาค ภาคใต้ วันที่ 29 มีนาคม 2565 0 0.00 0.00
30 มี.ค. 65 จัดประชุมห้องย่อย เรื่อง “The Third Public Health International Conference “Enhancing Public Health System Resilience in the Next Normal Era” วันที่ 30 มีนาคม 2565 0 0.00 0.00
1 ก.พ. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบที่ 2) 0 0.00 0.00
29 ก.ค. 66 งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 16:12 น.