สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน
ภายใต้โครงการ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564
งบประมาณ 400,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไมตรี จงไกรจักร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นส.ซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563 90,000.00
2 1 พ.ย. 2563 31 ม.ค. 2564 160,000.00
3 1 พ.ย. 2563 31 มี.ค. 2564 150,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น การบริหารจัดการสาธารณภัยผ่าานกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและจัดกการสาธารณภัยในเบื้องต้นแก่ชุมชน ถือเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและบนนเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยให้มีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติอย่างเข้มแข็ง จึงได้มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถรับมือและจัดการสาธารณภัยด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิด "การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน" ผ่านกลไกการเตรียมพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยในระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติอย่างเข้มแข็งครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก
  • การร่วมมือกันของเรือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ในจังหวัดอันดามัน
  • ยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนในระดับเขตและในระดับจังหวัด
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เกิดข้อมูลความเสี่ยงภัยพื้นที่ระดับจังหวัด

-เกิดคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีความหลากหลาย -มีข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ -ร่างแผนยุทธศาสตร์ภัยพิบัติจังหวัด

0.00
2 เกิดชุดเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

-เกิดชุดความรู้ในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อย่างน้อย 6 กรณี

0.00
3 เกิดแผนยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติอันดามัน

-เกิดแผนยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติ อันดามันร่วมกัน และข้อเสนอนโยบายระดับกลุ่มจังหวัด

0.00
4 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ภัยพิบัติอันดามันร่วมกัน

-เกิดคณะทำงานภัยพิบัติอันดามันระดับเขต ปภ.๑๘ -เกิดแผนที่ผ่านการพิจรณาร่วมกัน

0.00
5 เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ปภ.๒๕๕๐

เกิดเคลื่อนการแก้ไขกฎหมาย ปภ.ในรัฐสภา และการร่วมชื่อเพื่อแก้กฎหมาย

0.00
6 เพื่อเกิดกระบวนการประสานงานภาคีเครือข่าย

-มีระบบเครือข่ายชัดเจน -ระบบรายงานโครงการได้ -รายงานเอกสารการเงินโครงการได้

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 425 310,000.00 10 310,881.00
18 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดสตูล 30 15,000.00 26,298.00
19 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดตรัง 25 15,000.00 30,098.00
20 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดกระบี่ 25 15,000.00 31,328.00
29 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดพังงา 30 15,000.00 32,477.00
30 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดภูเก็ต 30 15,000.00 35,630.00
1 ต.ค. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดระนอง 30 15,000.00 35,682.00
15 ต.ค. 63 เวทีจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน 40 60,000.00 49,132.00
1 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64 ประชุมร่วมกับภาคีภาครัฐ ปภ.เขต ๑๘ 80 70,000.00 -
28 มี.ค. 64 ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 1 5 3,000.00 2,000.00
7 - 9 เม.ย. 64 เสนอการปรับปรุงกฎหมายกับรัฐสภา/กรรมาธิการ 60 50,000.00 56,964.00
7 เม.ย. 64 - 9 เม.ย. 65 ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 2 70 17,000.00 11,272.00
12 ธ.ค. 64 ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 3 0 20,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ที่ประกอบด้วยภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน และเครือข่ายภาควิชาการ อย่างน้อย 6 เครือข่าย ประกอบด้วย ในจังหวัดอันดามัน 5 เครือข่าย
    และจังหวัดสตูล 1 เครือข่าย
  2. เกิดยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนในระดับเขตที่ 18
  3. เกิดยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนระดับจังหวัด
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 17:03 น.