สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 425 310,000.00 10 310,881.00
18 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดสตูล 30 15,000.00 26,298.00
19 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดตรัง 25 15,000.00 30,098.00
20 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดกระบี่ 25 15,000.00 31,328.00
29 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดพังงา 30 15,000.00 32,477.00
30 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดภูเก็ต 30 15,000.00 35,630.00
1 ต.ค. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดระนอง 30 15,000.00 35,682.00
15 ต.ค. 63 เวทีจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน 40 60,000.00 49,132.00
1 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64 ประชุมร่วมกับภาคีภาครัฐ ปภ.เขต ๑๘ 80 70,000.00 -
28 มี.ค. 64 ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 1 5 3,000.00 2,000.00
7 - 9 เม.ย. 64 เสนอการปรับปรุงกฎหมายกับรัฐสภา/กรรมาธิการ 60 50,000.00 56,964.00
7 เม.ย. 64 - 9 เม.ย. 65 ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 2 70 17,000.00 11,272.00
12 ธ.ค. 64 ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 3 0 20,000.00 -