สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 2

ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 2

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล  ประสานภาคีความร่วมมือ ทีมอาสาช่วยเหลืดกู้ภัยปฏิบัติทันที ค่าใช้จ่ายในการประสานงานเครือข่าย/ดำเนินโครงการ/การรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการประสานงานเครือข่าย 6 จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร นำเสนอแผนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องที่ ท้องถิ่น ปภ.จังหวัด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 7,772.00 0.00 0.00 0.00 11,272.00 lock_open