สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เกิดข้อมูลความเสี่ยงภัยพื้นที่ระดับจังหวัด

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เกิดชุดเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เกิดแผนยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติอันดามัน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ภัยพิบัติอันดามันร่วมกัน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 : เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ปภ.๒๕๕๐

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 : เพื่อเกิดกระบวนการประสานงานภาคีเครือข่าย

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

18 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดสตูล 30.00 15,000.00 -
19 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดตรัง 25.00 15,000.00 -
20 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดกระบี่ 25.00 15,000.00 -
29 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดพังงา 30.00 15,000.00 -
30 ก.ย. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดภูเก็ต 30.00 15,000.00 -
1 ต.ค. 63 จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดระนอง 30.00 15,000.00 -
15 ต.ค. 63 เวทีจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน 40.00 60,000.00 -
1 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64 ประชุมร่วมกับภาคีภาครัฐ ปภ.เขต ๑๘ 80.00 70,000.00 -
28 มี.ค. 64 ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 1 5.00 3,000.00 -
7 - 9 เม.ย. 64 เสนอการปรับปรุงกฎหมายกับรัฐสภา/กรรมาธิการ 60.00 50,000.00 -
7 เม.ย. 64 - 9 เม.ย. 65 ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 2 70.00 17,000.00 -
12 ธ.ค. 64 ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 3 0.00 20,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้