สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 3

กิจกรรม : ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 3
วันที่ 12/12/2021 - 12/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :