สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดพังงา

กิจกรรม : จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดพังงา
วันที่ 29/09/2020 - 29/09/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดพังงา
คณะทำงานเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน
ทีมสังเคราะห์ข้อมูล ถอดองค์ความรู้ โมเดลรับมือภัยพิบัติ
รายละเอียดกิจกรรม :