สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดกระบี่

กิจกรรม : จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดกระบี่
วันที่ 20/09/2020 - 20/09/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดกระบี่
คณะทำงานเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน
รายละเอียดกิจกรรม :