สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดตรัง

กิจกรรม : จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดตรัง
วันที่ 19/09/2020 - 19/09/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานภัยพิบัติจังหวัดตรัง 25 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
ทำความเข้าใจกิจกรรม
ให้ทุกตำบลกล่าวการเกิดภัยที่ตำบลตนเอง