สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน

กิจกรรม : เวทีจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน
วันที่ 15/10/2020 - 15/10/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานภัยพิบัติจังหวัดระนอง 6 คน
คณะทำงานภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต 5 คน
คณะทำงานภัยพิบัติจังหวัดพังงา 12 คน
คณะทำงานภัยพิบัติจังหวัดกระบี่ 5 คน
คณะทำงานภัยพิบัติจังหวัดตรัง 5 คน
คณะทำงานภัยพิบัติจังหวัดสตูล 5 คน
รายละเอียดกิจกรรม :