สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมร่วมกับภาคีภาครัฐ ปภ.เขต ๑๘

กิจกรรม : ประชุมร่วมกับภาคีภาครัฐ ปภ.เขต ๑๘
วันที่ 01/12/2020 - 28/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายภัยพิบัติ 6 จังหวัด อันดามัน
ภาคีองค์กรภาครัฐ
ปภ.เขต ๑๘
ทีมทำงานโครงการ
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับ ปภ.เขต๑๘ และจัดประชุมาร่วมเพื่อรับรองแผนยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติอันดามัน