สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 2

กิจกรรม : ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 2
วันที่ 07/04/2021 - 09/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายภัยพิบัติ 6 จังหวัด ละ 10 คน
จังหวัด กระบี่ ,ตรัง ,สตูล,ระนอง,ภูเก็ต 50 คน ,พังงา 30 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
กิจกรรมประสานงานเครือข่าย
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม
รายงานรวบรวมข้อมูล สรุป