สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 1
วันที่ 28/03/2021 - 28/03/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานโครงการ
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเตรียมงาน รวมพลคนอาสา /แบ่งงานรับผิดชอบ /ประสานเครือข่ายผู้เข้าร่วม/ร่างงบค่าใช้จ่ายในกิจกรรม