สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดสตูล

กิจกรรม : จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดสตูล
วันที่ 18/09/2020 - 18/09/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
แกนนำชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ (ท้องถิ่น )
สภาองค์กรชุมชน