สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 110 ก.พ. 2565 - 9 ส.ค. 2565
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 210 ส.ค. 2565 - 9 ก.พ. 2566
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 310 ก.พ. 2566 - 30 ก.ย. 2566
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 3