สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)
ภายใต้โครงการ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00191
วันที่อนุมัติ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 กันยายน 2566
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดภูเก็ต พังงา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 ก.พ. 2565 9 ส.ค. 2565 10 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2566 3,333,333.00
2 10 ส.ค. 2565 9 ก.พ. 2566 3,333,333.00
3 10 ก.พ. 2566 30 ก.ย. 2566 3,333,334.00
รวมงบประมาณ 10,000,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (10,000,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (5,000,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ความสำคัญ ประกอบด้วยสองส่วน 1. ความจำเป็นในการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอมีสำคัญต่อการป้องกันโรค และ การสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการมีพัฒนาการที่ดีตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ องค์การอนามัยโลกเน้นย้ำว่าการมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Active Living) เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจที่ดี โดยแนะนำว่า ผู้ใหญ่ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางขึ้นไปอย่างน้อย 30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ และเด็กๆ ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางขึ้นไปอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศของประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข พบว่า สถานการณ์ Covid-19 ทำให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอลดลง ดังนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันให้เพียงพอ รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่เพื่อให้ผู้คนได้มีกิจกรรมทางกายเป็นวิถีชีวิต องค์การอนามัยโลกได้กำหนดแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่ภายใต้ชื่อว่า เมืองน่าอยู่คือเมืองที่กระฉับกระเฉง (Healthy City is an Active City) ซึ่งเป็นการยกระดับการมีกิจกรรมทางกายของเมือง โดยการพัฒนาพื้นที่กายภาพ รวมไปถึงระบบการขนส่งที่เกื้อหนุนการเคลื่อนไหวร่างกาย (Active Transport) อาทิ การเดิน การขี่จักรยาน และการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ สิ่งเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณด้านบริการสุขภาพของเมืองแล้ว ยังส่งผลให้เกิด พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่น่าดึงดูดมากขึ้น สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ลดความแปลกแยกทางสังคม เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง และการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน
2. ความต้องการในการสร้างพื้นที่สุขภาวะของจังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตมีรายได้สูงสุดในปี 2562 อยู่ที่ 442,891 ล้านบาท (โดยสัดส่วน 84% มาจากภาคการท่องเที่ยวและบริการ)  ปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2561 อยู่ที่ 14.41 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 72 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่มีการระบาดของ Covid-19 ทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยมูลค่าการท่องเที่ยวช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมในปี 2562 เท่ากับ 210,635 ล้านบาท และในปี 2564 เท่ากับ 38,527 ล้านบาท ลดลง -81,709 %
ทำให้กลุ่มภาคเอกชน ภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม ในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการรวมตัวกันและจัดทำแนวทางการฟื้นฟูแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต โดยในระยะสั้นต้องดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวให้กลับเข้ามาพำนักในจังหวัดให้มากที่สุด ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง กลุ่มแรงงานทักษะสูง กลุ่มผู้อยู่อาศัยเป็นครอบครัว โดยเพิ่มกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเชิงรุก ส่วนแผนระยะกลาง เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเพิ่มรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ คู่ขนานไปกับการท่องเที่ยว ได้แก่ อุตสาหกรรม Health and Wellness อุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรม Gastronomy อุตสาหกรรม Sports and Events อุตสาหกรรม Smart City 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Tourism, Smart Health, Smart Safety, Smart Environment, Smart Education และ Smart Governance อุตสาหกรรมMarina อุตสาหกรรมส่งออกปลาทูน่า และในแผนระยะยาว ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี จังหวัดภูเก็ตควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนเป็นอันดับแรก รองลงมาคือยังคงต้องเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล และเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลำดับถัดมาคือการเป็นศูนย์กลางการประชุมและการจัดนิทรรศการนานาชาติ การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และ การเป็นเมือง Digital พื้นที่สุขภาวะและเอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภูเก็ตในปัจจุบัน มีดังภาพต่อไปนี้ จะเห็นว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ จากเดิมที่เน้นการท่องเที่ยวกระแสหลักเท่านั้น เป็นการเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทั้งอุตสาหกรรม Health and Wellness อุตสาหกรรม Gastronomy อุตสาหกรรม Sports and Events อุตสาหกรรม Smart City 7 ด้าน โดยการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งนี้จะทำให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดสุขภาวะ และจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบเมืองให้รองรับการเป็นเมืองสุขภาวะ เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมืองที่กระฉับกระเฉง (Healthy City is an Active City) เพื่อทำให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นบรรลุเป้าหมาย แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจึงได้ร่วมมือกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ร่วมกันจัดทำโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

พื้นที่เป้าหมายในเมืองภูเก็ตที่จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

 1. พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง ที่จะมีกิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น กีฬา อาหาร
 2. พื้นที่ย่านเมืองเก่า ที่จะมีกิจกรรมการเดิน การละเล่น อาหาร และเป็นโครงข่ายเชื่อมพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางกายในเขตเมือง
 3. พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่จะมีกิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น กีฬา อาหาร
 4. พื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่จะมีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น และ ศาสตร์แพทย์แผนไทย
 5. พื้นที่ในโรงแรม ที่จะมีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น อาหารและ ศาสตร์แพทย์แผนไทย

วิธีดำเนินการ

 1. การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ
 2. การประสานความร่วมมือกับ 8 กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคม
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือ 5 ครั้ง
 4. กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่และการสนับสนุนปฏิบัติการในพื้นที่
 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง
  กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 6. การประชุมรับฟังความเห็นและการสร้างพันธะสัญญาสาธารณะระหว่าง หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการ
  ในการขับเคลื่อนตัวแบบในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการนำไปประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ
 7. การประชุมเพื่อวางระบบการติดตามประเมินผลของกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่
 8. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน

ตัวชี้วัด

 1. ประชาชนที่มีภาวะเนือยนิ่งมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่)
 2. ประชาชนที่มีกิจกรรมทางกายอยู่แล้ว เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่)
 3. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน 5 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
 4. ใน 5 พื้นที่มีแผนและโครงการปรับสภาพแวดล้อมและมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง
 5. มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ
 6. มีแผนในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ
 7. แผนและโครงการใน 5 พื้นที่ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ

1.ประชาชนที่มีภาวะเนือยนิ่งมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่) 2.ประชาชนที่มีกิจกรรมทางกายอยู่แล้ว เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่)

0.00
2 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของนักท่องเที่ยว

1.นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน 5 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

0.00
3 เพื่อสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง (Active Environment)

1.ใน 5 พื้นที่มีแผนและโครงการปรับสภาพแวดล้อมและมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง

0.00
4 4.เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ

1.มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ
2.มีแผนในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ

0.00
5 5.เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการประเด็นกิจกรรมทางกายควบคู่กับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

1.แผนและโครงการใน 5 พื้นที่ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 65มี.ค. 65เม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 1. การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ(1 ก.พ. 2565-1 มี.ค. 2565) 0.00                                        
2 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(10 มี.ค. 2565-10 มี.ค. 2565) 0.00                                        
3 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือ 5 ครั้ง(24 มี.ค. 2565-24 มี.ค. 2565) 0.00                                        
4 4. กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่และการสนับสนุนปฏิบัติการในพื้นที่(24 มี.ค. 2565-24 มี.ค. 2565) 0.00                                        
5 6. การประชุมรับฟังความเห็นและการสร้างพันธะสัญญาสาธารณะระหว่าง หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนตัวแบบในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการนำไปประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ(24 มี.ค. 2565-24 มี.ค. 2565) 0.00                                        
6 7. การประชุมเพื่อวางระบบการติดตามประเมินผลของกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่(24 มี.ค. 2565-24 มี.ค. 2565) 0.00                                        
7 2. การประสานความร่วมมือกับ 8 กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคม(1 เม.ย. 2565-30 เม.ย. 2565) 0.00                                        
8 ค่าบริหารจัดการ(11 เม.ย. 2565-11 เม.ย. 2565) 0.00                                        
9 8. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน(1 ส.ค. 2566-10 ส.ค. 2566) 0.00                                        
รวม 0.00
1 1. การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 36 0.00 5 54,314.00
23 พ.ค. 65 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่โรงแรม 8 0.00 5,000.00
19 - 20 มิ.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกแบบพื้นที่โรงแรม 2 0.00 31,943.00
2 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม 8 0.00 6,370.00
7 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่ 12 0.00 4,500.00
26 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า (ครั้งที่ 10/2565) 6 0.00 6,501.00
2 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 252 0.00 11 687,676.00
5 ต.ค. 65 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 40 0.00 18,855.00
13 ธ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการ (ครัั้งที่ 15/2565) 5 0.00 4,910.00
15 ธ.ค. 65 อัปเดทงาน pa กับทีม ม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 16/2565) 8 0.00 4,500.00
10 มี.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ครั้งที่ 1 30 0.00 86,922.00
20 มี.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดการประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย 10 0.00 4,560.00
29 - 30 มิ.ย. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 68 0.00 244,547.00
30 มิ.ย. 66 ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่เขาหลัก จ.พังงา 8 0.00 0.00
13 ก.ค. 66 ประชุมออกแบบพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ตกับสถาปนิกและผู้บริหาร 8 0.00 2,000.00
21 ก.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมข้อมูลเวทีนโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ภายใต้งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 13 0.00 5,500.00
1 - 2 ส.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมข้อมูลเวทีนโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ภายใต้งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 12 0.00 7,000.00
9 - 10 ส.ค. 66 นโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ในงานสร้างสุขภาคใต้ 50 0.00 308,882.00
19 ก.ย. 66 การทบทวนเอกสารเพื่อจัดทำร่างแผนPA 0 0.00 -
3 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือ 5 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 249 0.00 18 778,681.00
13 - 16 พ.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย(มอ.ภูเก็ต-เขาหลัก จ.พังงา) 12 0.00 134,136.00
3 มิ.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (เขาหลัก จ.พังงา) 16 0.00 139,189.00
4 มิ.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (เขาหลัก จ.พังงา) วันที่ 2 0 0.00 0.00
7 ก.พ. 66 ประชุมอัปเดต HSF PAภูเก็ต 10 0.00 3,610.00
15 ก.พ. 66 อัปเดตการออกแบบพื้นที่กับทีมPAภูเก็ต / zoom4 14 0.00 3,000.00
17 มี.ค. 66 ประชุมอัปเดทงานกับทีม HSF 6 0.00 3,500.00
18 เม.ย. 66 ประชุมเตรียมเวทีหารือการทำแผนและโครงการ 8 0.00 2,500.00
19 เม.ย. 66 ประชุมคณะทำงาน PA ภูเก็ต วางแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 5 0.00 0.00
20 เม.ย. 66 ประชุมหารือเรื่องการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภูเก็ตเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 40 0.00 120,275.00
12 พ.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่บริเวณย่านเมืองเก่า 5 0.00 1,290.00
20 พ.ค. 66 กิจกรรม “Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่องมองเมืองเก่า” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 40 0.00 33,049.00
15 มิ.ย. 66 ประชุมอัปเดทงานกับทีม pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔ 6 0.00 5,257.00
11 ก.ค. 66 จ้างการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งวดที่ 1 0 0.00 40,500.00
12 ก.ค. 66 ประชุมอัปเดตงานกับทีม PA ภูเก็ต 4 0.00 2,500.00
10 ส.ค. 66 ค่าตอบแทนคณะทำงานในการรีวิวข้อมูลเอกสาร 0 0.00 -
21 ส.ค. 66 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ PA ภูเก็ต 5 0.00 5,500.00
1 ก.ย. 66 ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 2 6 0.00 7,500.00
4 ก.ย. 66 ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 3 4 0.00 8,000.00
7 - 8 ก.ย. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 68 0.00 268,875.00
4 4. กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่และการสนับสนุนปฏิบัติการในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 220 0.00 17 5,000,000.00
21 เม.ย. 65 ทีม PA ภูเก็ต ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของสถาปนิกและดูstakeholder(พื้นที่ มอ.และโรงแรม) / ใช้ zoom 4 (ครั้งที่ 4/2565) 5 0.00 0.00
6 พ.ค. 65 วางแผนการทำงาน 6 พค 65 (ครั้งที่ 5/2565) 0 0.00 0.00
15 พ.ค. 65 (HSF งวด 1)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 1 0 0.00 1,000,000.00
17 มิ.ย. 65 ประชุมความก้าวหน้า pa ภูเก็ต (ย่านเมืองเก่า หาดป่าตอง สะพานหิน) (ครั้งที่ 6/2565) 4 0.00 0.00
27 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 ทีม HSF ลงพื้นที่สำรวจเเละเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่ 12 0.00 0.00
18 ก.ค. 65 (PSU งวด 1)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 1 0 0.00 700,000.00
24 ก.ค. 65 เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูอาการ post covid แบบองค์รวม ที่เขาหลักพังงา ในพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะสวนสมุนไพร 20 0.00 0.00
25 ก.ค. 65 วางแผนงานโครงการ PA Masterplan ภูเก็ต (ครั้งที่ 7/2565) 14 0.00 0.00
13 - 16 ก.ย. 65 Healthy Space Forum ได้ลงพื้นที่ภูเก็ต เพื่อนำเสนอเเนวคิดเเละรายละเอียดการออกแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 15 0.00 0.00
19 ก.ย. 65 ทีมpaภูเก็ตประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม (ครั้งที่ 9/2565) 7 0.00 0.00
11 - 13 พ.ย. 65 Workshop ในหัวข้อ “ชวนชุมชนออกแบบพื้นที่สุขภาวะให้กับย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ร่วมกับ 3 ชุมชน 33 0.00 0.00
1 ธ.ค. 65 (HSF งวด 2)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 2 0 0.00 1,500,000.00
16 - 18 ธ.ค. 65 เปิดพื้นที่ทดลอง “แล เล่น รักษ์ เล” เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบ ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน 50 0.00 0.00
20 - 22 ธ.ค. 65 ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมทางกายและความต้องการของชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 60 0.00 0.00
11 ก.ค. 66 (HSF งวด 3) การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 3 0 0.00 500,000.00
11 ก.ค. 66 (PSU งวด 2)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 2 0 0.00 1,000,000.00
11 ก.ค. 66 (PSU งวด 3)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 3 0 0.00 300,000.00
5 6. การประชุมรับฟังความเห็นและการสร้างพันธะสัญญาสาธารณะระหว่าง หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนตัวแบบในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการนำไปประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 256 0.00 4 523,426.00
24 มี.ค. 66 การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย 68 0.00 164,786.00
12 ส.ค. 66 ประชุมเปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรฯ 60 0.00 0.00
13 - 14 ก.ย. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลง (MOU) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 68 0.00 0.00
15 - 16 ก.ย. 66 สนส.ม.อ.ลงพื้นที่ร่วมงานเปิดตัวโครงการรองรับนักท่องเที่ยวและชุมชนของลาวิชต้า 60 0.00 358,640.00
6 7. การประชุมเพื่อวางระบบการติดตามประเมินผลของกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 34 286,182.00
24 มี.ค. 65 วางแผนงาน 24 มี.ค.65 (ครั้งที่ 1/2565) 0 0.00 0.00
30 มี.ค. 65 วางแผนงาน 30 มีค.65 (ครั้งที่ 2/2565) 0 0.00 0.00
11 เม.ย. 65 วางแผนงาน 11 เม.ย. 65 (ครั้งที่ 3/2565) 0 0.00 0.00
25 ส.ค. 65 วางแผนงาน 25 ส.ค.65 (ครั้งที่ 8/2565) 0 0.00 0.00
26 - 30 ก.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” เพื่อวางระบบติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0 0.00 12,100.00
7 ธ.ค. 65 ประชุมวางแผนติดตามประเมินผลโครงการ paภูเก็ต (ครั้งที่ 14/2565) 0 0.00 0.00
4 ม.ค. 66 ประชุมคระทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะและวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับทีมม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 17/2566) 0 0.00 4,000.00
11 ม.ค. 66 อบรมการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน 0 0.00 1,500.00
12 ม.ค. 66 ประชุมวางแผนติดตามงานทีม HSF PA ภูเก็ต 0 0.00 0.00
12 ม.ค. 66 ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการ 0 0.00 0.00
19 ม.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับ คณะทำงานทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 0 0.00 1,110.00
23 ม.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่และวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับทีมม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 2/2566) 0 0.00 4,000.00
30 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66 ประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 0 0.00 24,899.00
2 ก.พ. 66 ประชุมแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่น กีฬาของปรชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) 0 0.00 0.00
10 ก.พ. 66 วางแผนเก็บข้อมูลสุขภาพ/ข้อมูลกิจกรรมทางกาย/การใช้พื้นที่สาธารณะ 0 0.00 4,500.00
2 มี.ค. 66 ประชุมแผนฯ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 0 0.00 18,400.00
3 มี.ค. 66 เตรียมเวทีทำแผนและโครงการ PA ม.อ.ภูเก็ต 0 0.00 0.00
3 มี.ค. 66 ประชุมผลการออกแบบกับทีม HSF และเทศบาลนครภูเก็ต 0 0.00 0.00
8 มี.ค. 66 หารือการเชื่อมโยงข้อมูลกองทุนฯกับ active thai ม.เกษตรฯ 0 0.00 0.00
3 เม.ย. 66 ประชุมคณะทำงานเตรียมเวทีการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่ม PA กับ HSF / zoom4 0 0.00 0.00
10 พ.ค. 66 วางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกาย 0 0.00 5,708.00
19 มิ.ย. 66 ประชุมอัปเดทงานกับทีมสถาปนิก pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔ 0 0.00 0.00
26 มิ.ย. 66 อัปเดทงานพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต 0 0.00 0.00
21 ส.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ 0 0.00 4,500.00
22 ส.ค. 66 ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายหลังการดำเนินโครงการ 0 0.00 4,000.00
25 ส.ค. 66 ประชุมเตรียมซักซ้อมความเข้าใจแบบสอบถามกิจกรรมทางกายกับทีมเก็บข้อมูล 0 0.00 5,000.00
25 ส.ค. 66 ประชุมเตรียมข้อมูลสัมภาษณ์ถอดบทเรียน PA ภูเก็ต/zoom4 0 0.00 4,000.00
28 ส.ค. 66 ประชุมจัดทำร่างแผน PA ภูเก็ต และดูตัวชี้วัดประเมิน HIA PA/ zoom4 0 0.00 6,000.00
30 ส.ค. 66 ถอดบทเรียนโครงการ PA ภูเก็ต 0 0.00 11,180.00
18 ก.ย. 66 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 0 0.00 70,000.00
18 ก.ย. 66 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0 0.00 60,000.00
26 ก.ย. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0 0.00 7,980.00
27 ก.ย. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0 0.00 4,000.00
28 ก.ย. 66 การประชุมสรุปโครงการและพัฒนาข้อเสนอแนวทางต่อยอดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0 0.00 33,305.00
7 2. การประสานความร่วมมือกับ 8 กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 97 0.00 7 190,931.00
13 มี.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 15 0.00 73,953.00
14 มี.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 60 0.00 60,748.00
15 มี.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0 0.00 46,680.00
3 พ.ย. 65 ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) (ครั้งที่ 11/2565) 7 0.00 3,050.00
15 พ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ครั้งที่ 12/2565) 9 0.00 3,000.00
1 ธ.ค. 65 ประชุมอัพเดท pa ภูเก็ตกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) /ใช้ zoom 4 (ครั้งที่ 13/2565) 6 0.00 3,500.00
28 มิ.ย. 66 ทีมงาน สนส.ม.อ.เตรียมการประชุม (งาน 28-29 มิ.ย.) 0 0.00 0.00
8 ค่าบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 12 2,428,790.00
31 มี.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 ค่าบริหารจัดการเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2565 0 0.00 660,000.00
11 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 1 0 0.00 368,687.00
10 ส.ค. 65 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 2 0 0.00 368,687.00
31 ส.ค. 65 ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 1 0 0.00 8,000.00
30 พ.ย. 65 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน 0 0.00 6,921.00
1 มี.ค. 66 ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 2 0 0.00 15,000.00
11 ก.ค. 66 ค่าบริหารจัดการเดือนมกราคม-กรกฏาคม 256ุ6 0 0.00 490,000.00
11 ก.ค. 66 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน 0 0.00 11,807.00
11 ก.ค. 66 ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 3 0 0.00 41,000.00
11 ก.ค. 66 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 3 0 0.00 307,239.00
11 ก.ค. 66 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 4 0 0.00 61,449.00
1 - 10 ส.ค. 66 ค่าบริหารจัดการเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 0 0.00 90,000.00
9 8. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 50,000.00
10 ส.ค. 66 8. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน 0 0.00 50,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คา่ดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนเข้ามาในพื้นที่เพื่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
 2. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในขณะที่อยู่ในเมืองภูเก็ต
 3. เกิดเครือข่ายและกลไกทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตอย่างต่อเนื่องให้เป็นเมืองที่มีการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยมีแผนการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน
 4. เป็นเมืองต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดโครงการ

 1. ประชาชนที่มีภาวะเนือยนิ่งมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่)
 2. ประชาชนที่มีกิจกรรมทางกายอยู่แล้ว เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่)
 3. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน 5 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
 4. ใน 5 พื้นที่มีแผนและโครงการปรับสภาพแวดล้อมและมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง
 5. มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ
 6. มีแผนในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ
 7. แผนและโครงการใน 5 พื้นที่ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 09:38 น.