สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการ

ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการ

12 มกราคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนส.ม.อ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผน 1. นัดทีม ม.อ.ภูเก็ต เพื่อติดตาม 2 ประเด็น
1) การลงบันทึกในเว็บติดตามประเมินผล
2) การจัดการเรื่องการเงิน 2. โอนเงินงวด 2 ให้ทีม ม.อ.ภูเก็ต
3. การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่วนกลาง 4. ลง บน.ออนไลน์ของ สสส. และส่งตรวจการเงิน 5. เขียนรายงานงวดที่ 2
6. วางแผนจัดประชุมทำแผนและโครงการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 66 7. จัดทำร่างแผน PA ภูเก็ต
8. ติดตามการออกแบบและกิจกรรมของ 2 ทีม
9. เช็ครายละเอียด TOR/การจัดซื้อจัดจ้าง
10. การเก็บข้อมูล PA และข้อมูล 9 ประเด็นในจังหวัดภูเก็ต (80 ข้อ) 11. ออกแบบสอบถามนักท่องเที่ยว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open