สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของนักท่องเที่ยว

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง (Active Environment)

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : 4.เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 : 5.เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการประเด็นกิจกรรมทางกายควบคู่กับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 ก.พ. 65 - 1 มี.ค. 65 1. การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ 0.00 0.00 -
10 มี.ค. 65 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0.00 0.00 -
24 มี.ค. 65 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือ 5 ครั้ง 0.00 0.00 -
24 มี.ค. 65 4. กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่และการสนับสนุนปฏิบัติการในพื้นที่ 0.00 0.00 -
24 มี.ค. 65 6. การประชุมรับฟังความเห็นและการสร้างพันธะสัญญาสาธารณะระหว่าง หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนตัวแบบในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการนำไปประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ 0.00 0.00 -
24 มี.ค. 65 7. การประชุมเพื่อวางระบบการติดตามประเมินผลของกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ 0.00 0.00 -
1 - 30 เม.ย. 65 2. การประสานความร่วมมือกับ 8 กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคม 0.00 0.00 -
11 เม.ย. 65 ค่าบริหารจัดการ 0.00 0.00 -
1 - 10 ส.ค. 66 8. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน 0.00 0.00 -
13 มี.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
14 มี.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
15 มี.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
24 มี.ค. 65 วางแผนงาน 24 มี.ค.65 (ครั้งที่ 1/2565) 0.00 0.00 -
30 มี.ค. 65 วางแผนงาน 30 มีค.65 (ครั้งที่ 2/2565) 0.00 0.00 -
31 มี.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 ค่าบริหารจัดการเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2565 0.00 0.00 -
11 เม.ย. 65 วางแผนงาน 11 เม.ย. 65 (ครั้งที่ 3/2565) 0.00 0.00 -
11 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 1 0.00 0.00 -
21 เม.ย. 65 ทีม PA ภูเก็ต ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของสถาปนิกและดูstakeholder(พื้นที่ มอ.และโรงแรม) / ใช้ zoom 4 (ครั้งที่ 4/2565) 0.00 0.00 -
6 พ.ค. 65 วางแผนการทำงาน 6 พค 65 (ครั้งที่ 5/2565) 0.00 0.00 -
13 - 16 พ.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย(มอ.ภูเก็ต-เขาหลัก จ.พังงา) 0.00 0.00 -
15 พ.ค. 65 (HSF งวด 1)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 1 0.00 0.00 -
23 พ.ค. 65 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่โรงแรม 0.00 0.00 -
3 มิ.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (เขาหลัก จ.พังงา) 0.00 0.00 -
4 มิ.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (เขาหลัก จ.พังงา) วันที่ 2 0.00 0.00 -
17 มิ.ย. 65 ประชุมความก้าวหน้า pa ภูเก็ต (ย่านเมืองเก่า หาดป่าตอง สะพานหิน) (ครั้งที่ 6/2565) 0.00 0.00 -
19 - 20 มิ.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกแบบพื้นที่โรงแรม 0.00 0.00 -
27 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 ทีม HSF ลงพื้นที่สำรวจเเละเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่ 0.00 0.00 -
18 ก.ค. 65 (PSU งวด 1)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 1 0.00 0.00 -
24 ก.ค. 65 เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูอาการ post covid แบบองค์รวม ที่เขาหลักพังงา ในพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะสวนสมุนไพร 0.00 0.00 -
25 ก.ค. 65 วางแผนงานโครงการ PA Masterplan ภูเก็ต (ครั้งที่ 7/2565) 0.00 0.00 -
10 ส.ค. 65 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 2 0.00 0.00 -
25 ส.ค. 65 วางแผนงาน 25 ส.ค.65 (ครั้งที่ 8/2565) 0.00 0.00 -
31 ส.ค. 65 ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 1 0.00 0.00 -
2 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม 0.00 0.00 -
7 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่ 0.00 0.00 -
13 - 16 ก.ย. 65 Healthy Space Forum ได้ลงพื้นที่ภูเก็ต เพื่อนำเสนอเเนวคิดเเละรายละเอียดการออกแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 0.00 0.00 -
19 ก.ย. 65 ทีมpaภูเก็ตประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม (ครั้งที่ 9/2565) 0.00 0.00 -
26 - 30 ก.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” เพื่อวางระบบติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
5 ต.ค. 65 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 0.00 0.00 -
26 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า (ครั้งที่ 10/2565) 0.00 0.00 -
3 พ.ย. 65 ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) (ครั้งที่ 11/2565) 0.00 0.00 -
11 - 13 พ.ย. 65 Workshop ในหัวข้อ “ชวนชุมชนออกแบบพื้นที่สุขภาวะให้กับย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ร่วมกับ 3 ชุมชน 0.00 0.00 -
15 พ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ครั้งที่ 12/2565) 0.00 0.00 -
30 พ.ย. 65 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน 0.00 0.00 -
1 ธ.ค. 65 ประชุมอัพเดท pa ภูเก็ตกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) /ใช้ zoom 4 (ครั้งที่ 13/2565) 0.00 0.00 -
1 ธ.ค. 65 (HSF งวด 2)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 2 0.00 0.00 -
7 ธ.ค. 65 ประชุมวางแผนติดตามประเมินผลโครงการ paภูเก็ต (ครั้งที่ 14/2565) 0.00 0.00 -
13 ธ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการ (ครัั้งที่ 15/2565) 0.00 0.00 -
15 ธ.ค. 65 อัปเดทงาน pa กับทีม ม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 16/2565) 0.00 0.00 -
16 - 18 ธ.ค. 65 เปิดพื้นที่ทดลอง “แล เล่น รักษ์ เล” เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบ ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน 0.00 0.00 -
20 - 22 ธ.ค. 65 ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมทางกายและความต้องการของชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 0.00 0.00 -
4 ม.ค. 66 ประชุมคระทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะและวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับทีมม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 17/2566) 0.00 0.00 -
11 ม.ค. 66 อบรมการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน 0.00 0.00 -
12 ม.ค. 66 ประชุมวางแผนติดตามงานทีม HSF PA ภูเก็ต 0.00 0.00 -
12 ม.ค. 66 ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการ 0.00 0.00 -
19 ม.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับ คณะทำงานทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 0.00 0.00 -
23 ม.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่และวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับทีมม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 2/2566) 0.00 0.00 -
30 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66 ประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 0.00 0.00 -
2 ก.พ. 66 ประชุมแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่น กีฬาของปรชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) 0.00 0.00 -
7 ก.พ. 66 ประชุมอัปเดต HSF PAภูเก็ต 0.00 0.00 -
10 ก.พ. 66 วางแผนเก็บข้อมูลสุขภาพ/ข้อมูลกิจกรรมทางกาย/การใช้พื้นที่สาธารณะ 0.00 0.00 -
15 ก.พ. 66 อัปเดตการออกแบบพื้นที่กับทีมPAภูเก็ต / zoom4 0.00 0.00 -
1 มี.ค. 66 ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 2 0.00 0.00 -
2 มี.ค. 66 ประชุมแผนฯ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 0.00 0.00 -
3 มี.ค. 66 เตรียมเวทีทำแผนและโครงการ PA ม.อ.ภูเก็ต 0.00 0.00 -
3 มี.ค. 66 ประชุมผลการออกแบบกับทีม HSF และเทศบาลนครภูเก็ต 0.00 0.00 -
8 มี.ค. 66 หารือการเชื่อมโยงข้อมูลกองทุนฯกับ active thai ม.เกษตรฯ 0.00 0.00 -
10 มี.ค. 66 ทำแผนและโครงการ PA ภูเก็ต 0.00 0.00 -
17 มี.ค. 66 ประชุมอัปเดทงานกับทีม HSF 0.00 0.00 -
20 มี.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดการประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
24 มี.ค. 66 การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
3 เม.ย. 66 ประชุมคณะทำงานเตรียมเวทีการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเมืองต้นแบบเพื่อเพี่ม PA กับ HSF / zoom4 0.00 0.00 -
18 เม.ย. 66 ประชุมเตรียมเวทีหารือการทำแผนและโครงการ 0.00 0.00 -
19 เม.ย. 66 ประชุมคณะทำงาน PA ภูเก็ต วางแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 0.00 0.00 -
20 เม.ย. 66 ประชุมหารือเรื่องการทำแผนและโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภูเก็ตเมืองต้นแบบเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
10 พ.ค. 66 วางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
12 พ.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่บริเวณย่านเมืองเก่า 0.00 0.00 -
20 พ.ค. 66 กิจกรรม “Finding Pattern in Phuket Old Town ตระเวนส่องมองเมืองเก่า” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 0.00 0.00 -
15 มิ.ย. 66 ประชุมอัปเดทงานกับทีม pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔ 0.00 0.00 -
19 มิ.ย. 66 ประชุมอัปเดทงานกับทีมสถาปนิก pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔ 0.00 0.00 -
26 มิ.ย. 66 อัปเดทงานพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต 0.00 0.00 -
28 มิ.ย. 66 ทีมงาน สนส.ม.อ.เตรียมการประชุม (งาน 28-29 มิ.ย.) 0.00 0.00 -
29 - 30 มิ.ย. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 0.00 0.00 -
30 มิ.ย. 66 ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่เขาหลัก จ.พังงา 0.00 0.00 -
11 ก.ค. 66 จ้างการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งวดที่ 1 0.00 0.00 -
11 ก.ค. 66 (HSF งวด 3) การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 3 0.00 0.00 -
11 ก.ค. 66 (PSU งวด 2)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 2 0.00 0.00 -
11 ก.ค. 66 (PSU งวด 3)การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 3 0.00 0.00 -
11 ก.ค. 66 ค่าบริหารจัดการเดือนมกราคม-กรกฏาคม 256ุ6 0.00 0.00 -
11 ก.ค. 66 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน 0.00 0.00 -
11 ก.ค. 66 ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 3 0.00 0.00 -
11 ก.ค. 66 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 3 0.00 0.00 -
11 ก.ค. 66 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 4 0.00 0.00 -
12 ก.ค. 66 ประชุมอัปเดตงานกับทีม PA ภูเก็ต 0.00 0.00 -
13 ก.ค. 66 ประชุมออกแบบพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ตและสถาปนิก 0.00 0.00 -
21 ก.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมข้อมูลเวทีนโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ภายใต้งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0.00 0.00 -
1 - 2 ส.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมข้อมูลเวทีนโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ภายใต้งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0.00 0.00 -
1 - 10 ส.ค. 66 ค่าบริหารจัดการเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 0.00 0.00 -
9 - 10 ส.ค. 66 นโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ในงานสร้างสุขภาคใต้ 0.00 0.00 -
10 ส.ค. 66 ค่าตอบแทนคณะทำงานในการรีวิวข้อมูลเอกสาร 0.00 0.00 -
10 ส.ค. 66 8. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน 0.00 0.00 -
12 ส.ค. 66 ประชุมเปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรฯ 0.00 0.00 -
21 ส.ค. 66 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ PA ภูเก็ต 0.00 0.00 -
21 ส.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ 0.00 0.00 -
22 ส.ค. 66 ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายหลังการดำเนินโครงการ 0.00 0.00 -
25 ส.ค. 66 ประชุมเตรียมซักซ้อมความเข้าใจแบบสอบถามกิจกรรมทางกายกับทีมเก็บข้อมูล 0.00 0.00 -
25 ส.ค. 66 ประชุมเตรียมข้อมูลสัมภาษณ์ถอดบทเรียน PA ภูเก็ต/zoom4 0.00 0.00 -
28 ส.ค. 66 ประชุมจัดทำร่างแผน PA ภูเก็ต และดูตัวชี้วัดประเมิน HIA PA/ zoom4 0.00 0.00 -
30 ส.ค. 66 ถอดบทเรียนโครงการ PA ภูเก็ต 0.00 0.00 -
1 ก.ย. 66 ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 2 0.00 0.00 -
4 ก.ย. 66 ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 3 0.00 0.00 -
7 - 8 ก.ย. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 0.00 0.00 -
13 - 14 ก.ย. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลง (MOU) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
15 - 16 ก.ย. 66 สนส.ม.อ.ลงพื้นที่ร่วมงานเปิดตัวโครงการรองรับนักท่องเที่ยวและชุมชนของลาวิชต้า 0.00 0.00 -
18 ก.ย. 66 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 0.00 0.00 -
18 ก.ย. 66 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
19 ก.ย. 66 การทบทวนเอกสารเพื่อจัดทำร่างแผนPA 0.00 0.00 -
26 ก.ย. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
27 ก.ย. 66 การประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
28 ก.ย. 66 การประชุมสรุปโครงการและพัฒนาข้อเสนอแนวทางต่อยอดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้