สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าบริหารจัดการเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566

กิจกรรม : ค่าบริหารจัดการเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566
วันที่ 01/08/2023 - 10/08/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :