สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า (ครั้งที่ 10/2565)

กิจกรรม : การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า (ครั้งที่ 10/2565)
วันที่ 26/10/2022 - 26/10/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :