สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ค่าบริหารจัดการเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2565

ค่าบริหารจัดการเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2565

31 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าบริหารจัดการเดือนมีนาคม 2565

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าตอบแทนสถาปนิก และเจ้าหน้าที่การเงิน งวดที่ 1 กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2565 จำนวน 11 เดือน รววม 3 คน เท่ากับ 660,000 บาท

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 lock_open