สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

หารือการเชื่อมโยงข้อมูลกองทุนฯกับ active thai ม.เกษตรฯ

กิจกรรม : หารือการเชื่อมโยงข้อมูลกองทุนฯกับ active thai ม.เกษตรฯ
วันที่ 08/03/2023 - 08/03/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :