สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 2

ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 2

1 กันยายน 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เตรียมแผนร่าง PA ภูเก็ต

  1. เตรียมกำหนดการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
  2. ร่าง SWOT
  3. ร่าง แผน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางและโครงการ
  4. วิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดแต่ละหน่วยงาน
  5. กำหนดองค์กรที่ร่วมเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน PA ต่อในอนาคต
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 lock_open