สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน

กิจกรรม : ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน
วันที่ 30/11/2022 - 30/11/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :